"Heb ik tijdens het eerste jaar dat ik werk recht op verlof?"

"Ik ben een schoolverlater en begin aan mijn eerste job. Heb ik tijdens het eerste jaar van mijn loopbaan recht op verlof?  Wat is het verschil tussen Europees verlof en jeugdvakantie?"
Het antwoord van Bart Pollentier, SD Worx

De klassieke Belgische vakantiewetgeving voorziet in een recht op vier weken betaalde vakantie. Specifiek voor België is dat de vakantierechten worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar. Deze rechten kunnen evenwel pas worden opgenomen in het volgende kalenderjaar, het zogeheten vakantiejaar.

De Belgische regelgeving maakt dus een onderscheid tussen het vakantiedienstjaar en het vakantiejaar:

 • het vakantiedienstjaar is het kalenderjaar dat het jaar waarin vakantie moet worden toegekend voorafgaat;
 • het vakantiejaar is het jaar waarin de vakantie effectief wordt toegekend.

Het onderscheid tussen het vakantiedienstjaar en het vakantiejaar heeft tot gevolg dat werknemers met een onvolledig vakantiedienstjaar in sommige gevallen tijdens het vakantiejaar geen recht hebben op vier weken betaalde wettelijke vakantie. Sommige werknemers hebben pas na 12 maanden volledige vakantierechten.

Sinds enkele jaren kan een werknemer genieten van aanvullende vakantie. Deze nieuwe regeling werd ingevoerd naast de bestaande regeling van jeugdvakantie. In bepaalde gevallen heeft een werknemer een keuze tussen beide systemen, afhankelijk van de voorwaarden die eraan verbonden zijn.

Een cumulatie is in hetzelfde kalenderjaar niet mogelijk. Dit betekent dat de betrokken werknemer een keuze moet maken tussen het stelsel van jeugdvakantie of het nieuwe stelsel van aanvullende vakantie.

Beide systemen zijn een recht voor de werknemer, geen plicht. Zij kunnen slechts na uitputting van de wettelijke vakantiedagen toegepast worden. Beide systemen laten niet toe meer dan maximaal vier weken vakantie op te nemen. In hetzelfde kalenderjaar is er geen cumulatie mogelijk tussen jeugdvakantie en het nieuwe stelsel van aanvullende vakantie. Een werknemer zal dus een keuze moeten maken tussen beide stelsels.

1. Wat is Europese of aanvullende vakantie?

Aspect 1: aanvullende vakantiedagen

Bij een aanvatting of hervatting van een activiteit krijgen werknemers gedurende het arbeidsjaar per periode van drie maanden een week aanvullende vakantie. Hiertoe moet er minimum een aanloopperiode van drie maanden gepresteerd worden. Een werknemer kan slechts een beroep doen op deze aanvullende vakantie na uitputting van de vakantiedagen die werden opgebouwd op basis van de huidige vakantiereglementering.

Er zijn dus vier voorwaarden verbonden aan het recht op aanvullende vakantiedagen.

Dit betreft:

 1. een aanvatting of een hervatting;
 2. tijdens het kalenderjaar;
 3. met een aanloopperiode van 3 maanden;
 4. nadat de gewone vakantierechten zijn uitgeput.

Aspect 2: Aanvullende vakantiegeld

De betrokken werknemers hebben recht op hun normale loon. Dit vakantiegeld wordt verrekend op het dubbel vakantiegeld. Het is met andere woorden een voorschot op het dubbel vakantiegeld.

Aanvatten van een activiteit

Onder aanvatten van een activiteit wordt begrepen: “iedere activiteit van een werknemer die niet onderworpen is geweest aan de vakantiereglementering voor werknemers tijdens het vakantie-dienstjaar”. 

Het gaat hier o.a. over de volgende situaties: personen die een beroepsactiviteit beginnen als werknemer, bv. een schoolverlater; de personen die een activiteit uitoefenen na een periode van activiteit in het buitenland; personen die van het zelfstandigenstatuut overstappen naar het werknemersstatuut; de personen die overstappen van de overheids- naar de privésector.

Hervatten van een activiteit

De gevallen van hervatting worden limitatief opgesomd:

 • een periode van volledige werkloosheid
 • een langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte langer dan één jaar)
 • legerdienst
 • een periode van voltijds tijdskrediet
 • een periode van voltijds themaverlof (palliatief verlof, ouderschapsverlof en zorgverlof)
 • een periode van deeltijds ouderschapsverlof
 • een periode van verlof zonder wedde

Het recht op aanvullende vakantie geldt ook voor  de deeltijdse werknemer die tijdens het vakantiejaar

 • overgaat naar een voltijdse tewerkstelling;
 • overgaat naar een deeltijds regime met een hoger aantal uren mits voldaan aan volgende voorwaarden:
  • de toename moet ten minste 20% van een voltijds arbeidsregime ten opzichte van het gemiddelde van zijn arbeidsstelsels in het vakantiedienstjaar bedragen; en
  • deze overgang heeft een tekort van minimum vier vakantiedagen tot gevolg ten opzichte van de opgebouwde rechten in het vakantiedienstjaar om vier weken vakantie te kunnen opnemen.

2. Wat is jeugdvakantie?

Jongeren die de school verlaten kunnen nooit een volledig vakantiedienstjaar prestaties aantonen.

De jeugdvakantie voor schoolverlaters houdt in dat de periode in het vakantiedienstjaar waarin de jeugdige niet gewerkt heeft, recht geeft op jeugdvakantiedagen, vergoed door de RVA met jeugdvakantie-uitkeringen. Deze regeling geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Voorwaarden jeugdvakantie

Om in aanmerking te komen voor jeugdvakantie, moet de jongere aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Op 31 december van het vakantiedienstjaar de leeftijd van 25 jaar niet bereikt hebben.
 • In de loop van het vakantiedienstjaar zijn studies (met inbegrip van de periode van het maken van een eindwerk) hebben beëindigd.
 • Na de beëindiging van de studies, in de loop van het vakantiedienstjaar gewerkt hebben als loontrekkende gedurende een minimumperiode. De jongere moet gedurende ten minste één maand verbonden zijn door één of meerdere arbeidsovereenkomsten, en deze tewerkstelling moet ten minste dertien arbeidsdagen in de zin van de werkloosheidsreglementering omvatten.

De werknemer ontvangt geen loon van de werkgever, maar een jeugdvakantie-uitkering van de RVA.

Bij aanvullende vakantie ontvangt de werknemer daarentegen zijn normaal vast loon. Dit wordt beschouwd als een voorschot op het dubbel vakantiegeld in dienst, of in voorkomend geval het dubbel vakantiegeld uit dienst. Met andere woorden het aanvullend vakantiegeld wordt later verrekend.

Vergelijking tussen jeugdvakantie en aanvullende vakantie

Om een correcte keuze te kunnen maken tussen beide systemen: een vergelijking tussen de belangrijkste verschilpunten.

 

jeugdvakantie

aanvullende vakantie
 

Wie betaalt ? 

RVA betaalt jeugdvakantie- uitkering

werkgever (bediende) of vakantiekas (arbeider)

Welke vergoeding ?

65% van het brutoloon, begrensd tot 2.121,75 EUR

 gewoon vast loon (geen variabel loon)

Verrekening ?

 geen

aftrek van het latere dubbele vakantiegeld.

Opbouw aantal dagen?

op 1 januari van vakantiejaar

opbouw in functie van prestaties in vakantiejaar

We lichten de opbouw en opname tussen beide systemen toe met een voorbeeld:

Een voltijds tewerkgestelde werknemer voldoet aan de voorwaarden tot het bekomen van jeugdvakantie. Gedurende de maand januari 2014 was hij werkloos. Hij hervat het werk op 1 februari 2014. Na uitputting van zijn 3 wettelijke dagen, heeft de werknemer de keuze tussen:
 • 17 jeugdvakantiedagen op te nemen op moment naar keuze
 • Aanvullende vakantie: de werknemer heeft recht op een week aanvullende vakantie vanaf de laatste week van de aanloopperiode van drie maanden, vervolgens twee dagen per gepresteerde maand (in 6-dagenstelsel).
 
Als de werknemer zijn vakantie wil opnemen voor een reis van vijftien dagen in juli, zal hij nog niet alle vakantiedagen opgebouwd hebben in dit laatste systeem. Bij de jeugdvakantie levert dit geen probleem op.

Conclusie

De jeugdvakantie is een voordeliger systeem.
Wanneer een werknemer de keuze heeft tussen beide systemen, lijkt op het eerste zicht aanvullende vakantie beter. De werknemer krijgt immers 100% van zijn gewoon loon doorbetaald in plaats van een begrensde uitkering. Maar het loon voor de aanvullende vakantie wordt later in mindering gebracht van het dubbel vakantiegeld. Met andere woorden: de werknemer moet het loon terugbetalen!