Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Uitzendarbeid / Sluiten overeenkomst


Het sluiten van de arbeidsovereenkomst gebeurt in twee fasen:


  1. Eerst moeten beide partijen schriftelijk overeenkomen dat ze de 'bedoeling' hebben een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid te sluiten.
    Dit gebeurt slechts éénmaal, namelijk op het ogenblik dat de uitzendkracht voor het eerst in dienst treedt van het uitzendbureau.
  2. Binnen de twee werkdagen na de indiensttreding van de uitzendkracht bij het uitzendbureau moet dearbeidsovereenkomst tussen hen beiden schriftelijk gesloten worden.

Beide overeenkomsten - bedoeling en arbeidsovereenkomst - worden in de praktijk in één enkel document opgenomen.

De arbeidsovereenkomst heeft concreet betrekking op de opdracht die je bij de gebruiker (derde) moet uitvoeren. Deze overeenkomst kan enkel voor een bepaalde tijd, voor een duidelijk omschreven werk of ter vervanging van een vaste werknemer gesloten worden.

Elke (tijdelijke) opdracht bij een gebruiker gaat dan ook gepaard met een nieuwe arbeidsovereenkomst tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. Moest je dus een nieuwe opdracht van het uitzendkantoor krijgen om bij een andere gebruiker te gaan werken, dan moet opnieuw een arbeidsovereenkomst gesloten worden.

Inhoud arbeidsovereenkomst

De inhoud van deze arbeidsovereenkomst wordt minutieus geregeld en moet onder meer volgende verplichte meldingen bevatten:

- de naam van de gebruiker

- de reden, en in voorkomend geval, de duur van de overeenkomst

- de reden van de vervanging

- de beroepskwalificatie van de uitzendkracht

- de plaats van de tewerkstelling

- de arbeidsregeling

- het bedongen loon

- de vergoedingen waarop een uitzendkracht recht heeft