Wat houdt het concurrentiebeding in?

"Mijn nieuwe werkgever wil een clausule in mijn arbeidsovereenkomst laten opnemen rond het concurrentiebeding. Wat houdt dit juist in en zijn daar ook voor mij voordelen aan verbonden?"
 

 

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een clausule in een arbeidsovereenkomst die verhindert dat een werknemer na zijn vertrek uit de onderneming met de verworven know-how soortgelijke activiteiten uitoefent, als loontrekkende of als zelfstandige, waardoor hij de onderneming die hij verlaten heeft schade kan berokkenen.

Om geldig te zijn, moet het beding aan een aantal strikte voorwaarden beantwoorden, waarvan sommige verschillen naargelang het om een arbeidsovereenkomst voor arbeiders, bedienden of handelsvertegenwoordigers gaat. Voor de handelsvertegenwoordigers is er een bijzondere regeling.

Geldigheidsvoorwaarden van het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding moet schriftelijk en voor iedere werknemer afzonderlijk worden vastgelegd, hetzij bij de indienstneming, hetzij later.

Het concurrentieverbod vervat in het beding, is slechts geldig indien het betrekking heeft op soortgelijke activiteiten in soortgelijke ondernemingen.

Bovendien is een concurrentiebeding beperkt in tijd en ruimte:
het concurrentieverbod geldt voor maximaal 12 maanden vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst en is geografisch beperkt tot die plaatsen waar de werknemer de werkgever werkelijk concurrentie kan aandoen, gelet op de aard van de onderneming en haar actieradius. Het is in ieder geval beperkt tot het Belgische grondgebied. Onder bepaalde voorwaarden kan hiervan afgeweken worden.

Concurentievergoeding

Het beding moet voorzien in een éénmalige en forfaitaire vergoeding die de werkgever moet betalen bij ontslag van een werknemer met een concurrentiebeding. Deze vergoeding compenseert het mogelijke loonverlies dat de werknemer lijdt door het verbod om bij de concurrentie aan de slag te gaan.

De vergoeding moet minimum gelijk zijn aan de helft van het brutoloon dat overeenstemt met de toepassingsduur van het beding. wordt een concurrentiebeding voorzien voor 12 maanden, dan bedraagt de vergoeding ten minste 6 maanden brutoloon.

Lapt de werknemer een geldig concurrentiebeding aan zijn laars, dan moet hij de werkgever de vergoeding terugstorten. Bovendien moet hij dan een bedrag gelijk aan de vergoeding als schadevergoeding betalen.

De werkgever kan echter ook afzien van de toepassing van het beding binnen de 15 dagen na het stopzetten van de arbeidsrelatie. De werkgever is dan geen vergoeding meer verschuldigd aan de werknemer en de werknemer moet zich niet meer aan het concurrentieverbod houden.

Toepassingsvoorwaarden van het concurrentiebeding

De toepassing van het concurrentiebeding is afhankelijk van de beëindigingswijze van de arbeidsovereenkomst en van het loon van de betrokken werknemer.

Een concurrentiebeding heeft nooit uitwerking wanneer de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd:

  • tijdens de proefperiode;
  • na de proefperiode;
    • door de werkgever zonder dringende reden;
    • door de werknemer met dringende reden.

De werkgever kan een concurrentiebeding slechts inlassen voor werknemers met een jaarloon (te beoordelen op de dag waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde komt):

  • vanaf 28.580 eur (bedrag voor 2008) en dan alleen voor de functies die zijn aangeduid bij sectorale cao of ondernemingscao;
  • vanaf 57.162 eur (bedrag voor 2008), tenzij dit verboden wordt door een cao.

Als deze loongrenzen niet gerespecteerd worden, is het concurentiebeding nietig.

i.s.m. SD WORX