Wat betekent inhaalrust?

Elk overuur moet gerecupereerd worden door een uur dat er niet gewerkt wordt. Dat niet-gewerkte uur (de inhaalrust) moet op een normale arbeidsdag aangerekend worden.

De inhaalrust moet in het trimester waarin de overuren voorkomen, toegekend worden. Die periode kan verlengd worden tot maximum één jaar via een Koninklijk Besluit, een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Voor nachtarbeiders kan deze verlenging enkel gebeuren door een KB of een collectieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen verbindend verklaard werd.

Door de toekenning van inhaalrust wordt de toepasselijke wekelijkse arbeidsduur als een gemiddelde bereikt over een trimester. Om dit gemiddelde te berekenen, moet tevens rekening gehouden worden met feestdagen en een aantal schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bv. ziekte, jaarlijkse vakantie, …).

Uitzonderingen

- Voor sommige overuren dient geen inhaalrust te worden toegekend. Het gaat hier dan om overmachtssituaties die door de wetgever omschreven zijn.
- Voor overuren ingevolge het uitvoeren van werken van inventarissen en balansen, moet de inhaalrust worden toegekend binnen de 13 weken volgend op deze overuren.
- Werknemers die overuren presteren in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of een onvoorziene noodzakelijkheid zoals omschreven in de Arbeidswet, hebben principieel recht op inhaalrust en overloon.

Loon in plaats van inhaalrust

Sinds juli 2005 kan een werknemer kiezen om deze overuren niet in te halen maar onmiddellijk een uitbetaling van deze overuren te ontvangen. Deze uitbetaalde overuren tellen niet mee voor de na te leven arbeidsduur over de referteperiode. De werknemer moet zijn keuze gemaakt hebben nog voor de betaalperiode, gedurende dewelke de prestaties werden verricht, verlopen is.

Deze mogelijkheid is beperkt tot 65 uren per kalenderjaar. Dat aantal uren kan verhoogd worden tot maximum 130 uren overeenkomstig een procedure die bij KB is vastgelegd. Dit KB voorziet in een onderhandelingsprocedure via cascadesysteem, vooreerst op sectoraal vlak en vervolgens, bij ontstentenis van een sectoraal initiatief, op ondernemingsvlak.

I.s.m. SD Worx

asset/27874