Hoeveel overuren mag je maximum doen?

Overuren mogen in principe niet, toch knijpt de wet in sommige gevallen een oogje dicht. Welke regels gelden er in geval van overuren?

1. Absolute dag- en weekgrens

In geen geval mag er meer dan 50 uur per week en 11 uur per dag gewerkt worden. Bij continu-arbeid om technische redenen is dat maximum 50 uur per week en 12 uur per dag, of 56 uur per week en 8 uur per dag. De Koning kan afwijken van deze maximumweekgrens van 50 uur, behalve voor nachtarbeiders.

In bepaalde gevallen van overmacht (bv. arbeid om het hoofd te bieden aan een ongeval) zijn er geen absolute grenzen van toepassing.

2. Interne overurengrens

Door een interne overurengrens vast te leggen, wou de wetgever vermijden dat overuren onbeperkt zouden gecumuleerd worden. De interne overurengrens is vastgesteld op 65 uren. Zodra deze grens bereikt wordt, is het verboden nog verder overuren te presteren, zonder eerst inhaalrust toe te kennen.

Sinds juli 2005 kan deze interne grens in specifieke gevallen verhoogd worden tot 130 uren via een procedure die bij KB wordt vastgesteld. Dit KB verzekert een onderhandelingsprocedure met cascadesysteem: vooreerst op sectoraal vlak en vervolgens, bij ontstentenis van een sectoraal initiatief, op ondernemingsvlak.

Bovenstaande regelgeving is niet alleen van toepassing op wettelijke overuren, maar tevens op onwettelijke overuren, met andere overuren gepresteerd zonder dat er een wettelijke toelating voorhanden is.

Lees hier hoeveel uren je officieel mag werken.