Hebben flexibele uurroosters invloed op de week- en daggrens?

"De onderneming kent pieken en dalen doorheen het produktieproces. Dit economisch gegeven heeft ons doen besluiten om een regeling van flexibele uurroosters in ons bedrijf in te voeren. Maar hoe zit het in dit geval met de minimum week- en daggrens ? Moeten deze in geval van flexibele uurroosters ook gerespecteerd worden?"
 

 

De regeling van de "flexibele uurroosters" geeft ondernemingen inderdaad de kans om de klassieke arbeidsduurgrenzen te overschrijden. Er kunnen alternatieve werkroosters worden opgesteld waarnaar men kan overstappen in functie van de economische behoeften van het bedrijf.

Toch moet ook rekening worden gehouden met de klassieke week- en daggrens. De arbeidsduur moet immers op basis van maximaal 1 jaar nageleefd worden en hierbij moet een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur worden gerespecteerd. Er zijn drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan :

1) Als eerste voorwaarde geldt dat er een 'flexibiliteitsCAO' moet worden afgesloten. In deze CAO moeten volgende zaken zeker worden vermeld :

  • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur én het aantal arbeidsuren dat over de referteperiode, waarvan de duur 1 jaar niet mag overschrijden, moet worden gepresteerd, bv. referteperiode: 1 jaar; gemiddelde wekelijkse arbeidsduur: 38u; aantal arbeidsuren: 1976u (38u x 52)
  • Het aantal uren dat beneden of boven de dagelijkse grens van de arbeid, zoals vastgesteld in het uurrooster opgelegd door het arbeidsreglement, mag worden gepresteerd. Daarbij kunnen er per dag maximaal 2 uren meer of minder worden gepresteerd en kan de dagelijkse arbeidsduur maximaal 9 uren bedragen, bv. uurrooster in het arbeidsreglement voorziet 8u/d.; minimum dagrooster: 6u; maximum dagrooster: 9u
  • Het aantal uren dat beneden of boven de wekelijkse grens van de arbeid, zoals vastgesteld in het uurrooster opgelegd door het arbeidsreglement, mag worden gepresteerd. Daarbij kunnen er per week maximaal 5 uren meer of minder worden gepresteerd en kan de wekelijkse arbeidsduur maximaal 45 uren bedragen, bv. uurrooster in het arbeidsreglement voorziet 40u/week - mits het voorzien van 12 compensatiedagen; minimum weekrooster: 35u; maximum weekrooster: 45u

Als er geen CAO wordt afgesloten, moet het arbeidsreglement worden aangepast door voorgaande verplichte vermeldingen op te nemen. Een afschrift hiervan moet worden opgestuurd naar de Inspectie en naar de voorzitter van het Paritair Comité en dit binnen de 8 dagen na inwerkingtreding van de wijziging.

2) De alternatieve uurroosters moeten in het arbeidsreglement worden opgenomen. Volgende zaken moeten worden vermeld:

  • De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur en het aantal arbeidsuren dat over de referteperiode (maximaal een jaar) moet worden gepresteerd.
  • Het begin en het einde van de periode waarbinnen de wekelijkse arbeidstijd gemiddeld moet worden nageleefd.
  • De aanvang en het einde van de arbeidsdag én het tijdstip en de duur van de rusttijden van de alternatieve uurregelingen.

3) Kennisgeving aan de werknemers

Als je als werkgever de normale uurregeling wilt vervangen door een van de andere uurregelingen opgenomen in het arbeidsreglement, dan moet deze vervanging ten minste 7 dagen op voorhand aan de werknemers die volgens het nieuwe systeem zullen werken, kenbaar gemaakt worden.

Deze kennisgeving gebeurt via de aanplakking van een bericht in de lokalen van de onderneming. Het bericht wordt gedagtekend en ondertekend; het vermeldt de datum van inwerkingtreding van de aangeduide uurregeling alsook de periode tijdens welke ze van toepassing is.

Dit bericht moet aangeplakt blijven zolang de alternatieve uurregeling van toepassing blijft. Nadien moet het bewaard worden tot 6 maanden na het einde van de periode gedurende welke de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld moet worden nageleefd.

MERK OP:

1. Bij toepassing van deze "flexibele uurroosters" heeft de werknemer bij elke betaalperiode recht op het gewone loon voor de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur vastgesteld bij CAO.

2. Bij toepassing van dit arbeidsstelsel dient de werknemer stipt ingelicht te worden over de staat van zijn prestaties m.b.t. de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die hij moet verrichten. De modaliteiten van deze informatieverplichting zijn vastgelegd in een K.B.

i.s.m. SD Worx