Mogen rekruteerders mijn verleden checken?

"Mag een werkgever zonder mijn toestemming referenties checken of ex-werkgevers contacteren om informatie in te winnen? Bestaat er een deontologische code waaraan bedrijven zich moeten houden?"
Het antwoord van David Seghers, SD Worx

Nee, het mag niet

Een rekruteerder mag je ex-werkgevers pas controleren als jij er je toestemming voor hebt gegeven. Bovendien mag de informatie die de werkgever wil inwinnen enkel verband houden met de nieuwe functie en mag hij geen onevenredige inbreuk  plegen op het privéleven van de sollicitant.

Als de sollicitant spontaan referenties aan een potentiële werkgever geeft, dan mag die werkgever ervan uitgaan dat hij die referenties mag checken (of ex-werkgevers mag contacteren).

Strikt vertrouwelijk

Er bestaat hierover wel degelijk een wettekst. In 1983 hebben de sociale partners een cao afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, cao nr. 38 betreffende de werving en selectie van werknemers. De sociale partners hebben daarin ook aandacht  besteed aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en het vertrouwelijk behandelen van gegevens van de sollicitant.

I.s.m. SD Worx