Model arbeidscontract

Een voorbeeld van een arbeidscontract vind je hier terug.

Tussen de ondergetekende partijen:

 • enerzijds..., met zetel te., vertegenwoordigd door de heer/mevrouw/juffrouw (1).,
 • anderzijds de heer/mevrouw/juffrouw (1)., wonende te..., hierna genoemd de werknemer,

wordt overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De werknemer treedt in dienst vanaf....in de hoedanigheid van... Zijn taak zal voornamelijk bestaan in... De functiecategorie van de werknemer is (2) .....

Artikel 2

Deze overeenkomst vangt aan met een proefperiode van....maanden (3).

Artikel 3

De brutomaandwedde is vastgesteld op....euro en zal betaald worden (1)

 • in de hand,
 • door middel van postassignatie,
 • door middel van circulaire cheque,
 • door overschrijving op een bank- of postchequerekening.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke andere bezoldiging of gratificatie, die de werkgever bij uitzondering of periodiek aan de werknemer mocht toekennen, buiten het in hoger lid vermeld loon, en behoudens tegenstrijdige bepaling, een gift zal uitmaken en derhalve nooit rechten kan doen ontstaan voor de toekomst.

Artikel 4

De uurregeling wordt als volgt vastgesteld:

 • Maandag: van...u tot...u en van ..u tot ....u.
 • Dinsdag: van...u tot...u en van ..u tot ....u
 • Woensdag: van...u tot...u en van ..u tot ....u
 • Donderdag: van...u tot...u en van ..u tot ....u
 • Vrijdag: van...u tot...u en van ..u tot ....u
 • Zaterdag: van...u tot...u en van ..u tot ....u

Artikel 5

In geval van ziekte of ongeval is de werknemer verplicht de werkgever of zijn aangestelde onmiddellijk, en zo mogelijk telefonisch uiterlijk op het normale aanvangsuur van de prestaties, te verwittigen, en hem de duur van de ongeschiktheid mee te delen. Daarenboven zal de werknemer het medisch attest versturen of afgeven binnen de twee arbeidsdagen na aanvang van de ongeschiktheid. Dezelfde verplichtingen rusten op de werknemer in geval van verlenging van de ongeschiktheid.

Artikel 6

De werknemer verbindt zich er toe noch de fabrieks- of zakengeheimen van de werkgever aan derden bekend te maken, noch enige daad van oneerlijke concurrentie te stellen of hieraan deel te nemen, noch de naam en de faam van de werkgever in het gedrang te brengen.

Artikel 7

De werknemer erkent hierbij een afschrift van het arbeidsreglement ontvangen te hebben.

Artikel 8

Onderhavige overeenkomst is bovendien onderworpen aan de volgende bijzondere bepalingen:..

Artikel 9

Deze individuele arbeidsovereenkomst geldt onverminderd de bepalingen voorzien in de wet en in de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten.

Artikel 10

Alleen de rechtbanken in het arrondissement van de plaats van tewerkstelling zijn bevoegd om uitspraak te doen over de geschillen in verband met onderhavige overeenkomst.

In dubbel opgemaakt te...op.....waarvan ieder van de partijen erkent een exemplaar ontvangen te hebben.

De werknemer
Voor akkoord (4)
Handtekening

De werkgever
Voor akkoord (4)
Handtekening

 


(1) Het overbodige schrappen.

(2) In sommige paritaire comités (bv. 302.00/121.00/...) zijn de functieomschrijving of functiecategorie verplicht in te vullen rubrieken

(3) Het aantal maanden van de proefperiode invullen: de duur van de proefperiode bedraagt:

 • minimum 1 maand,
 • maximum 6 maanden ingeval de brutojaarwedde lager is dan 35.638 euro (vanaf 01.01.2009)
 • maximum 12 maanden ingeval de brutojaarwedde hoger is dan 35.638 euro (vanaf 01.01.2009)

Opmerking: deze loongrens is gekoppeld aan het indexcijfer van de conventionele lonen voor de bedienden en wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

(4) De woorden 'voor akkoord' moeten eigenhandig geschreven worden door de partijen.