Mag een bedrijf in een vacature vragen om een foto bij je sollicitatie te voegen?

"Onlangs zag ik een vacature waarin het rekruterende bedrijf expliciet vroeg om een pasfoto bij de sollicitatie te voegen. Mag dat wettelijk gezien wel?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Een bedrijf mag in een vacature vragen om een foto te voegen bij je sollicitatiebrief. Wanneer je op deze vraag niet ingaat, zou dit echter geen gevolgen mogen hebben, tenzij een foto relevant is voor de functie (bij voorbeeld voor de functie van fotomodel). Evenwel zal het in het geval je niet wordt weerhouden omwille van het niet meesturen van een foto, zeer moeilijk zijn om dit te bewijzen.

Privacywet van 1992

Een foto is voor de Privacywet wel een persoonsgegeven. Wanneer dus een bedrijf een foto verwerkt (bewaart, ordent, raadpleegt …) in een gestructureerd geheel, dan wordt de Privacywet geactiveerd en gelden strikte regels voor die verwerking. Zo is de verwerking slechts toegelaten in een aantal limitatief opgesomde gevallen:

  • wanneer de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op verzoek van de betrokkene zijn genomen
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van openbaar belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, die is opgedragen aan de verantwoordelijke voor de verwerking of aan de derde aan wie de gegevens worden verstrekt
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van deze wet, niet zwaarder doorwegen

Daarenboven moeten persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerkt worden, voor een welbepaald en gerechtvaardigd doel en de verwerking mag niet verder gaan dan noodzakelijk voor dat doel.

CAO nr. 38 van 1983 werving en selectie van werknemers

De werkgever moet gedurende de selectieprocedure de privacy van de sollicitant respecteren. Dat wil zeggen dat vragen over het privéleven slechts verantwoord zijn indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.

Op basis hiervan zou je kunnen argumenteren dat een foto maar mag gevraagd worden indien het relevant is voor de functie. Nochtans is het vragen van een foto bij een sollicitatie een courant gebruik. Sommige werknemers wensen niet beoordeeld te worden op hun uiterlijk maar op hun inhoud. Bij werkgevers zal een sollicitatiebrief met foto wellicht beter bijblijven.

Conclusie

Een bedrijf mag in een vacature vragen om een foto te voegen bij je sollicitatiebrief. De sollicitant beslist zelf of hij hier wel of niet op ingaat.

De werkgever moet gedurende de selectieprocedure de privacy van de sollicitant respecteren. Dat wil zeggen dat vragen over het privéleven slechts verantwoord zijn indien zij relevant zijn wegens de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie (art. 11 cao nr. 38).

I.s.m. SD Worx