Is een schriftelijk arbeidscontract steeds verplicht?

Sinds 18 december ben ik met een nieuwe job begonnen. Ik heb echter nog steeds geen contract ondertekend. Mag dit wel ? Is het niet wettelijk verplicht om een contract op papier te zetten ?
 

Een arbeidsovereenkomst is een akkoord tussen diegene die de arbeid verricht en diegene die de arbeid doet verrichten, waarbij de werknemer zich jegens de werkgever verbindt om in een verhouding van ondergeschiktheid tegen loon arbeid te verrichten. De wergever verbindt zich tot het betalen van loonvoor de geleverde prestaties, de werknemer verbindt zich tot hetleveren van arbeidsprestaties.

Het betreft een juridische afhankelijkheid van de werknemer tegenover de werkgever waarbij de werkgever de mogelijkheid moet hebben om op elk ogenblik effectief gezag uit te oefenenen over het recht moet beschikken om aan de werknemer bevelen te geven over de organisatie en uitvoering van het overeengekomen werk.

Vormvereisten

Wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, die betrekking heeft op een voltijdsetewerkstelling, is strikt genomen een geschreven arbeidskovereenkoms niet vereist.

In alle andere gevallen is dit wel noodzakelijk (vb. overeenkomst voor bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, overeenkomst voor deeltijdse arbeid, ….).

Om bewijsproblemen met betrekking tot de inhoud van de arbeidsovereenkomst te vermijden, is het toch aan te raden steeds een geschreven arbeidsovereenkomst op te stellen.

Inhoud

Naast de verplichte vermeldingen die in bepaalde overeenkomsten moeten worden opgenomen, verwoordt de geschreven arbeidsovereenkomst de wederzijdse rechten en plichten van de partijen. Ze vermeldt onder meer:

- de identiteit van de partijen;
- de datum van indiensttreding;
- de functie;
- de arbeidsplaats;
- het loon;
- de betaalwijze;
- de arbeidsduur en uurregeling;
- bijzondere plichten van de partijen;
- ...

I.s.m. SD Worx