Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Kerst en Nieuwjaar komen eraan en dan is een extraatje welkom. Heb jij recht op een eindejaarspremie? Zo ja, hoeveel zal die bedragen? En wordt er nog iets op ingehouden?

 

“Werkgevers zijn niet wettelijk verplicht om een eindejaarspremie toe te kennen,” zegt Veerle Michiels, senior juridisch adviseur bij het Juridisch Kenniscentrum van SD Worx. “Als werknemer heb je er recht op als de toekenning van de premie geregeld is in een collectieve arbeidsovereenkomst (C.A.O.) op sectoraal of ondernemingsniveau, het arbeidsreglement, je individuele arbeidsovereenkomst of als het een gebruik is in de onderneming. Dat wil zeggen als de eindejaarspremie aan alle werknemers van de onderneming of aan een bepaalde categorie van werknemers al meer dan één keer werd toegekend en wel volgens dezelfde berekeningswijze.”

 

Hoeveel krijg je?

“Het bedrag van de premie wordt, net zoals de toekenningsvoorwaarden en het tijdstip van betaling, vastgelegd op sectoraal vlak. Er wordt vertrokken van de deelbaarheid van de premie. Dit houdt in dat werknemers in principe recht hebben op een eindejaarspremie op basis van de effectieve prestaties die ze tijdens de referteperiode geleverd hebben. Indienst- of uitdiensttredingen en schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de loop van de referteperiode brengen een evenredige vermindering van het bedrag van de eindejaarspremie met zich. Je sector kan er wel voor kiezen om af te wijken van dit principe. Zo kan de pro-ratatoekenning van de premie bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden worden gekoppeld en/of kan men sommige periodes van schorsing gelijkstellen met effectieve prestaties.”

 

Bedienden

“In de ondernemingen die onder het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de Bedienden (PC 200) vallen, heb je als werknemer recht op een eindejaarspremie als je in dienst bent bij de uitbetaling van de premie, op het moment van de uitbetaling een anciënniteit van ten minste zes maanden hebt of ten laatste in dienst bent getreden op de eerste dag van het beschouwde jaar.”

 

“Bedienden die in de loop van het jaar in dienst getreden zijn en die een effectieve aanwezigheid van ten minste zes maanden kunnen voorleggen, hebben recht op een eindejaarspremie pro rata het aantal maanden effectieve prestatie. Ook aan de bedienden die in de loop van het jaar door de werkgever werden ontslagen (behalve om dringende reden) of genieten van SWT (het vroegere brugpensioen) of op pensioen gingen, wordt een eindejaarspremie toegekend naar rato van hun effectieve prestaties. Dit voor zover zij een anciënniteit van zes maanden hebben op het ogenblik van hun vertrek.”

 

Ontslag gegeven

“Bedienden die zelf hun ontslag hebben gegeven, hebben slechts recht op een eindejaarspremie in verhouding tot hun effectieve prestaties als ze een anciënniteit van minstens vijf jaar kunnen aantonen. In Paritair Comité 200 werd ervoor geopteerd om de jaarlijkse vakantiedagen, wettelijke feestdagen, klein verlet, vaderschapsverlof, betaald educatief verlof, syndicaal verlof, afwezigheden wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte, bevallingsrust en de eerste zestig afwezigheidsdagen wegens ziekte of ongeval gelijk te stellen met effectieve prestaties.”

 

“Tenzij anders overeengekomen op ondernemingsvlak, betaalt de werkgever de premie in de maand december. Het bedrag van een volledige eindejaarspremie stemt overeen met het maandloon van de bediende. Voor handelsvertegenwoordigers geldt een specifieke berekeningswijze. Het bedrag van de premie verschilt dus van werknemer tot werknemer. “

 

Inhoudingen

“De eindejaarspremie maakt deel uit van het loon en er zijn dus ook socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op verschuldigd. De RSZ-inhouding voor de werknemer bedraagt 13,07% van het brutoloon (aan 100% voor bedienden en 108% voor arbeiders). Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt de eindejaarspremie beschouwd als een exceptionele vergoeding, waardoor de premie zwaarder belast wordt dan het gewone loon. Het tarief van de inhouding is afhankelijk van het jaarbedrag van de normale bruto bezoldigingen van de werknemer en bedraagt maximaal 53,50%. De eindejaarspremie zal ook worden meegenomen voor de berekening van de bijzondere bijdrage sociale zekerheid.”

 

Wil je snel zelf je eindejaarspremie voor dit jaar berekenen? Dan kan met onze eindejaarspremie tool!