Wordt de dertiende maand uitbetaald tijdens de opzegperiode?

"Ik zou graag van job veranderen en zal mij waarschijnlijk in mijn opzeggingstermijn bevinden wanneer onze 13de maand uitbetaald wordt. Heb ik recht op deze betaling of kan deze mij geweigerd worden?"
 

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie?

Je werkgever is verplicht een eindejaarspremie (of dertiende maand) te betalen wanneer:
- er in de sector een CAO is afgesloten die de toekenning van een eindejaarspremie regelt
- er een dergelijke CAO is afgesloten op ondernemingsvlak
- de verplichting opgenomen is in het arbeidsreglement van de onderneming
- ze opgenomen is in jouw arbeidsovereenkomst
- de uitbetaling ervan steunt op een gebruik in de onderneming
er is sprake van een gebruik wanneer de toekenning van een eindejaarspremie bij uitdiensttreding van een werknemer gekenmerkt wordt door:
- een zekere algemeenheid, d.w.z. dat de toekenning minstens gebeurt aan alle werknemers van een herkenbare groep,
- een zekere vastheid, d.w.z. dat de toekenning herhaaldelijk plaatsvindt volgens dezelfde voorwaarden en berekeningswijze,
- een zekere bestendigheid, d.w.z. dat de toekenning al enige tijd plaatsvindt.

Aan deze elementen zie je duidelijk dat het recht op een eindejaarspremie een feitenkwestie is.

Wanneer heb je recht op een eindejaarspremie bij uitdiensttreding?

De CAO, het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst zullen de berekeningsmodaliteiten en de voorwaarden bevatten waaronder de eindejaarspremie toegekend wordt.

In vele gevallen is er een anciënniteitvoorwaarde vereist of moet je in een bepaalde periode een aantal dagen gepresteerd hebben. Desgevallend zal de werkgever slechts een pro rata eindejaarspremie moeten uitbetalen. Meestal bepaalt de tekst of er een (volledig) recht is op eindejaarspremie, wanneer de werknemer uit dienst gaat.

Heb je recht op een eindejaarspremie als je zelf ontslag neemt?

Ook hier moeten we teruggrijpen naar het document dat het recht op eindejaarspremie bevat.

Wat betreft de uitdiensttreding wordt in de regeling vaak nog een onderscheid gemaakt al naargelang wie de overeenkomst beëindigt. Zo voorzien veel sectoren dat een pro rata eindejaarspremie moet uitbetaald worden indien de werkgever de overeenkomst beëindigt (behalve bij beëindiging om dringende redenen). Veel minder sectoren voorzien dat een premie moet uitbetaald worden indien de werknemer zelf ontslag neemt.

Ook indien je nog in dienst bent (hoewel je opzeg loopt) op het ogenblik dat de eindejaarspremie wordt uitbetaald, moet je de regeling die geldt in je onderneming erop naslaan. In de meeste sectoren zal je in deze situatie het recht op eindejaarspremie echter behouden.

Conclusie

Afhankelijk van de bepalingen in de cao, arbeidsreglement of -overeenkomst, heb je al dan niet recht op een eindejaarspremie indien je zelf ontslag neemt. Een algemeen en onvoorwaardelijk recht op eindejaarspremie ingeval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat niet.

i.s.m. SD Worx