Foutmelding

 • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
 • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wie heeft recht op maaltijdcheques? Wie bepaalt de waarde ervan?

"Ik zie veel vacatures waarin maaltijdcheques als een deel van het verloningspakket worden vermeld. Zijn maaltijdcheques dan geen recht voor iedereen? En wie bepaalt de waarde?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

De maaltijdcheque is in principe een loonelement, omdat de werknemer dit krijgt als tegenprestatie voor zijn arbeid.
Het bijzondere aan deze loonvorm is dat hij, onder strikte voorwaarden, onbelast is en niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Eén van die voorwaarden is dat de toekenning van maaltijdcheques in principe moet ingevoerd zijn bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten op het niveau van de sector of van de onderneming(*).

Wie moet maaltijdcheques krijgen?

De werknemers die recht hebben op maaltijdcheques, worden steeds uitdrukkelijk vermeld in het toepassingsgebied van de sectorale of ondernemings-CAO(*).

Meestal is het toepassingsgebied van de CAO beperkt tot werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst.
Het betreft dan:

 • arbeiders
 • bedienden en handelsvertegenwoordigers
 • dienstboden
 • huisarbeiders en telewerkers
 • studenten

Volgende categorieën hebben geen arbeidsovereenkomst en bijgevolg meestal geen recht op maaltijdcheques, tenzij de CAO hen uitdrukkelijk in het toepassingsgebied opneemt:

 • leerlingen (industriële leerlingen, middenstandsleerlingen,stageovereenkomst – opleiding tot ondernemingshoofd)
 • IBO’s (individuele beroepsopleiding)
 • schoolstage
 • BIO-banen (beroepsinlevingsovereenkomst)
 • inschakelingsovereenkomsten
 • brugprojecten

(*) Opmerking
Soms kan geen sectorale of ondernemings-CAO gesloten worden, omdat er geen syndicale afvaardiging is in het bedrijf, of omdat het kaderfuncties betreft, die normaalgezien niet door zo’n overeenkomsten beoogd worden.
In dat geval moet de toekenning van maaltijdcheques geregeld worden via schriftelijke individuele overeenkomst. En bepaalt de werkgever dus zelf met wie hij een individueel akkoord sluit.

Maar opgelet! De RSZ-wetgeving bevat een bepaling die het de werkgever verbiedt om bij de toekenning van voordelen die niet-onderworpen zijn aan RSZ-bijdragen, een onderscheid te maken tussen werknemers die tot eenzelfde categorie behoren.
Aan het ene kaderlid maaltijdcheques toekennen en aan het andere niet, is dus uit den boze.

Wie bepaalt de waarde van de maaltijdcheque?

De waarde van de maaltijdcheque wordt in principe bepaald door de sociale partners op sectoraal vlak, of in samenspraak tussen de werkgever en de werknemersafvaardiging op ondernemingsvlak.

Wat de waarde betreft, moeten ook enkele voorwaarden vervuld zijn, opdat de maaltijdcheques vrij van RSZ en belastingen blijven:

 • de werkgeverstussenkomst mag maximaal 5,91 euro bedragen
 • de werknemerstussenkomst moet minimaal 1,09 euro bedragen.

Wanneer de toekenning gebeurt per schriftelijke individuele overeenkomst, mag de waarde niet hoger zijn dan de hoogste waarde die in dezelfde onderneming bij CAO wordt toegekend.