Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Wie betaalt de schade bij een ongeval met vluchtmisdrijf?

"Ik heb een ongeval gehad met mijn bedrijfswagen. Ik was niet in fout, maar de andere wagen pleegde vluchtmisdrijf. Op wie wordt de schade verhaald?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Bij het gebruik van de bedrijfswagen kan er schade berokkend worden aan de wagen, hetzij door toedoen van de werknemer, hetzij door toedoen van een derde.

Hierbij rijst de vraag naar de aansprakelijkheid van de werknemer voor deze schade.
Om te beginnen moet een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie waarbij de schade berokkend wordt in het kader van het beroepsgebruik van de wagen, dan wel tijdens het privégebruik ervan.

Ongeval met materiële schade tijdens beroepsgebruik

Wanneer de werknemer gebruik maakt van de bedrijfswagen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade veroorzaakt aan de wagen/aan derden, is de werkgever burgerlijk aansprakelijk.
De werknemer is enkel aansprakelijk als er sprake (en bewijs) is van bedrog, zware fout of herhaaldelijke lichte schuld.

Wanneer de schade berokkend wordt door een derde, mag de werkgever de kosten voor het herstel van de schade niet verhalen op de werknemer.
De werkgever kan dan deze derde (of zijn verzekeraar) aanspreken voor de schade die werd geleden.

Wanneer er echter sprake is van vluchtmisdrijf, kan men zich tot niemand anders wenden. Het is dan toch aan te raden een proces-verbaal te laten opstellen door de politie en een Europees aanrijdingsformulier in te vullen.
Wanneer de verantwoordelijke zou opgespoord worden, kan men aan de hand van dat dossier alsnog een procedure tot schadeloosstelling opstarten.

Ongeval met materiële schade tijdens privégebruik

De werknemer is echter wel aansprakelijk voor elke schade die hij aan de wagen berokkent buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. En dit ongeacht of deze schade het gevolg is van een zware of lichte fout.

De aansprakelijkheid van de werknemer zal dan vastgesteld worden volgens de aansprakelijkheidsregels vastgelegd in de car policy.
Bedrijfswagens zijn doorgaans omnium verzekerd. In de praktijk zal het er dan op neerkomen dat een franchise zal aangerekend worden aan de werknemer voor het herstel van de schade.

Wanneer de schade door een derde berokkend wordt, kan men zich tot deze derde (of zijn verzekeraar) richten om schadeloosstelling te bekomen.

Wanneer er echter sprake is van vluchtmisdrijf, gelden dezelfde principes als hierboven.