Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Werknemersparticipatie / Investeringsspaarplan

De wet voorziet ook in een mogelijkheid voor kmo's om een investeringsspaarplan in te voeren.

Jaarlijks zal er aan de werknemers een deel van de tijdens het betrokken jaar behaalde resultaten worden toegekend. De werknemers beleggen de ontvangen bedragen op hun beurt in een investeringsspaarplan van de onderneming gedurende een blokkeringperiode van tenminste 2 tot maximaal 5 jaar.

De winstparticipatie wordt bijgevolg niet effectief uitgekeerd, maar keert als een lening (onder de vorm van een niet-achtergestelde lening) terug naar de vennootschap, die deze moet aanwenden voor investeringen in vaste activa. In ruil daarvoor is de vennootschap dan jaarlijks aan de betrokken werknemers een bepaald percentage aan interest verschuldigd. De aldus "uitgeleende" bedragen zullen worden "terugbetaald" (en dus ook effectief worden uitgekeerd) na een periode van minimum 2 jaar en maximum 5 jaar. Echter, contractueel kan ook een langere termijn van onbeschikbaarheid worden afgesproken.

Wanneer de werknemer tewerkgesteld is in een kmo en hij participaties ontvangt in het kader van een investeringsspaarplan, zijn de hem toegekende participaties in geld onderworpen aan een belastingvoet van 15 % en is er geen solidariteitsbijdrage op verschuldigd. De belastbare grondslag is gelijk aan het bedrag in speciën dat in principe voor uitkering in aanmerking komt (maar in een eerste fase, onder de vorm van een lening, terug naar de vennootschap vloeit).

terug naar Werknemersparticipatie