Wat staat er allemaal op je loonfiche en wat betekent het?

De meesten onder ons klasseren hun maandelijkse loonfiches bijna zonder ze te bekijken. Het is nochtans het enige document waarmee je kunt controleren of je loon overeenstemt met de gepresteerde uren en of de sociale en fiscale afhoudingen juist zijn. Wat staat er allemaal op je loonfiche en wat betekent het? Een overzichtje.

 

1. Je brutoloon

Dit is hét basisbedrag van je loonfiche. Het is de som van je loon vóór sociale en fiscale inhoudingen. Tot je brutoloon behoort loon voor alle gepresteerde uren maar ook voor vakantie, feestdagen en andere betaalde afwezigheden. Ook toeslagen voor overuren, voordelen in natura, premies of bonussen en dergelijke zitten hier bij.

 

2. Bijdrage voor de sociale zekerheid

Van je brutoloon gaat een werknemersbijdrage van 13,07% af voor de sociale zekerheid. Die bijdrage is voor iedereen dezelfde. Het bedrag dat je dan nog overhoudt, is je belastbare inkomen.

 

Bij sommige werknemers staat onder de regel voor de sociale zekerheid ook nog een ‘werkbonus’. Dit betekent dat ze minder socialezekerheidsbijdragen betalen. De werkbonus bedraagt (voor bedienden) maximaal € 189,98 per maand bij voltijdse prestaties en wordt kleiner naarmate het loon hoger ligt. Vanaf een brutoloon van € 2.413 per maand voor voltijdse prestaties verdwijnt deze bonus.

 

3. Je belastbaar loon

Dit is het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdrage en aangevuld met eventuele loonelementen vrij van RSZ. Bijvoorbeeld voordeel privégebruik firmawagen, sociaal abonnement (het gedeelte boven 380 euro per jaar), dubbel en aanvullend vakantiegeld, uitzonderlijke premies of giften bij speciale gebeurtenissen vrij van RSZ (maar niet vrij van belasting) en gewaarborgd loon bij ziekte of arbeidsongeval en vrij van RSZ.

 

4. Bedrijfsvoorheffing

Van je belastbaar loon wordt bedrijfsvoorheffing afgehouden. Het bedrag hangt af van je inkomen, je burgerlijke staat en/of gezinssituatie. De voorheffing op normaal loon is lager dan op eindejaarspremies of vakantiegeld.

 

Bijkomende verminderingen in de bedrijfsvoorheffing zijn mogelijk voor:

* overwerk met overwerktoeslag

* persoonlijke bijdrage groepsverzekering

* verhoogde belastingvrije som voor lagere inkomens (belastbare maandbezoldiging van maximaal € 2.291,80)

* werknemers met een laag loon die genieten van een werkbonus (fiscale werkbonus = 14,4% van de effectief genoten sociale werkbonus)

 

Bedrijfsvoorheffing is maar een voorschot op je belasting. De definitieve afrekening gebeurt later op basis van je belastingaangifte. Heb je te veel vooraf betaald, dan krijg je geld terug van de fiscus.

 

5.  Je nettoloon

Dit is het bedrag dat overblijft na aftrek van de RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing. Dit nettoloon kan nog verhogen door bedragen die niet aan RSZ en bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, zoals de tussenkomst sociaal abonnement (gedeelte onder € 380 per jaar) of kosten terugbetaald door de werkgever. 

Het bedrag dat je ‘effectief’ uitbetaald krijgt, zal lager liggen doordat je werkgever nog een aantal verplichte inhoudingen en mogelijke verrekeningen moet doen:

* de ‘bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid’ (in functie van je  belastbaar gezinsinkomen)

* je bijdrage voor een groepsverzekering of bedrijfswagen

* een minimumbijdrage van € 1,09 per ontvangen maaltijdcheque vrij van RSZ en belastingen

* voordelen in natura zoals een computer, gsm of bedrijfswagen

* voorschotten of inhoudingen in het kader van loonbeslag of loonoverdracht

 

I.s.m SD Worx.