Wat houdt de wet i.v.m. werknemersparticipatie in?

"Werknemersparticipatie in winst of kapitaal van de onderneming is in België tot dusver geen groot succes geweest. Daarin kan verandering komen, nu ingevolge een K.B. van 19 december 2001 de nieuwe wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in 2002 haar volle uitwerking zal krijgen. Wat houdt die wet precies in?"

De nieuwe wet laat de introductie van participatiesystemen toe in alle vennootschappen. Beslist de werkgever om participatie in de winst of het kapitaal in te voeren, dan moet dit in principe gebeuren via een afzonderlijke CAO. Overleg met de vakbonden is dus verplicht. Bovendien moet de introductie van het systeem volledig gescheiden blijven van onderhandelingen over de eigenlijke arbeidsvoorwaarden.

Wat brengt een participatieplan voor de werknemers?

Je hebt twee mogelijkheden:

  • - ofwel aandelen
  • - ofwel, voor de participatie in de winst, eventueel een uitkering in geld

Gaat het om aandelen, dan moeten deze tenminste twee jaar (en ten hoogste vijf jaar) geblokkeerd blijven. Tijdens die periode mag de werknemer zijn aandelen niet verkopen. Het totaal van de toe te kennen participaties mag nooit 10% van de totale bruto loonmassa of 20% van de winst van het boekjaar na belasting overschrijden.

Alle werknemers moeten de kans krijgen aan het plan deel te nemen. De introductie van een participatieplan mag alleszins niet leiden tot vermindering van de tewerkstelling.

Fiscaal voordeel?

Fiscaal worden de voordelen van een participatieplan niet als loon beschouwd. Bij toekenning van aandelen geldt een bevrijdende belasting aan de bron van 15%.

Wordt de blokkeringsperiode van de aandelen niet gerespecteerd, dan is er een aanvullende belasting van 23,29%.

Wordt een winstparticipatie in geld uitgekeerd, dan wordt daarover eerst een solidariteitsbijdrage voor de RSZ afgehouden van 13,07%, waarna een bevrijdende bronbelasting wordt afgehouden van 25%.

KMO's

Voor KMO's, die niet meer dan 50 werknemers hebben en van wie de omzet niet meer bedraagt dan 6,25 mio bestaat de mogelijkheid om een zgn. investeringsspaarplan in te voeren.

Het gaat om loutere winstparticipatie (in geld), waarvan het bedrag door de werknemers verplicht als een lening aan de onderneming ter beschikking wordt gesteld. Terugbetaling mag ten vroegste gebeuren na twee jaar en moet ten laatste na vijf jaar gebeuren. Over de toegekende winstparticipatie is enkel een bevrijdende bronbelasting verschuldigd van 15%.

met dank aan Herman van Hoogenbemt - Vennoot Tilleman van Hoogenbemt Advocaten