Waaruit bestaat je nettoloon?

Het nettoloon is het loon dat overblijft na de berekening en het in mindering brengen van de werknemersbijdrage aan de rsz en de bedrijfsvoorheffing.

Komt nog bij je nettoloon:

Je nettoloon kan nog verhoogd worden met bedragen die noch aan rsz, noch aan bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn.

1. Sociaal abonnement (gedeelte op jaarbasis onder 350 euro)

2. Terugbetaalde kosten:

  • Op basis van bewijs (zoals factuur, btw-bonnetje, enz.)
  • Forfaitair
  • Forfaitair maar volgens ernstige normen (bv. km-vergoeding)
    wanneer de werknemer kosten heeft gemaakt tijdens de uitoefening van zijn functie, moeten deze door de werkgever integraal worden terugbetaald. op de terugbetaling van kosten gebeurt geen sociale of fiscale afhouding, uiteraard op voorwaarde dat het niet gaat om een verdoken loon.

Gaat nog van je nettoloon:

Verlaging van het nettoloon is mogelijk door bijkomende inhoudingen of te verrekenen bedragen.

1. Bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid

de werknemer dient nog een bijzondere sociale-zekerheidsbijdrage te betalen, berekend op basis van het jaarlijkse belastbare inkomen dat elk gezin aangeeft. de werkgever kan niet het volledige gezinsinkomen kennen, dus houdt hij vooraf telkens een bedrag af van het nettoloon van de werknemer (dus na aftrek van de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing). pas nadat de fiscus het volledige jaarinkomen kent van het gezin, zal hij de afhouding van de werkgever kunnen corrigeren naar boven of beneden.

2. Inhouding groepsverzekering

De werknemer draagt maandelijks bij tot de financiering ervan. dit bedrag wordt afgetrokken van het nettobedrag na de sociale en fiscale inhoudingen.

3. Voordelen van alle aard

Het gebruik van de firmawagen is een voordeel dat moet worden berekend op grond van het aantal kilometers woon-werkverkeer enkele afstand. Dit kan niet in geld worden uitbetaald, omdat het voordeel in natura genoten werd en dus moet het bedrag worden afgetrokken van het nettoloon.

4. Loonbeslag of loonoverdracht

5. Voorschot

6. Inhouding maaltijdcheques

De werkgever draagt maximaal 5,91 euro bij en de werknemer minstens 1,09 euro. De maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het aantal gewerkte dagen in die maand.

Het resultaat

Het resultaat is het uitbetaald nettoloon. de uitbetaling van het nettoloon kan middels overschrijving op verschillende bankrekeningen of in baar geld.

Op de loonbrief staat het paritair comité of de rsz-code vermeld. Die vermelding helpt de werknemer te controleren of de loon- en arbeidsvoorwaarden van de sector correct worden nageleefd (o.m. minimumloon, index- en conventionele verhogingen, eindejaarspremie en arbeidsduur).

i.s.m. SD Worx