Verlies ik mijn bedrijfswagen als ik tijdskrediet neem?

"Op 1 januari begint mijn prenataal verlof. Gezien ik een bedrijfswagen heb, heeft het bedrijf gevraagd deze in te dienen want aansluitend op het postnataal verlof heb ik ook tijdskrediet aangevraagd. Jammer genoeg is er geen car policy ondertekend. Is het mogelijk onderling overeen te komen om tegen een bepaald bedrag de wagen te behouden?"
 

Het antwoord op deze vraag verschilt naargelang je werkgever je al dan niet tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst jouw loon verder moet uitbetalen.

Tijdens de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is de werkgever in principe bevrijd van zijn verplichting om jouw werk te verschaffen en je in ruil hiervoor loon uit te betalen. Op jouw beurt moet jij niet langer arbeid voor hem verrichten.

1. Schorsing van de arbeidsovereenkomst met loonwaarborg

In een aantal gevallen verplicht de wet de werkgever toch het loon verder uit te betalen gedurende de ganse periode van de schorsing of gedurende een beperkte periode.

Voorbeelden:
- jaarlijkse vakantie
- feestdagen
- klein verlet
- arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval (gedurende de eerste 30 dagen)

Lot van je bedrijfswagen

Wanneer je je bedrijfswagen ook voor privédoeleinden mag gebruiken, wordt dit beschouwd als een voordeel verworven krachtens overeenkomst. Je bedrijfswagen maakt bijgevolg deel uit van je loon.

De werkgever die verplicht is je verder je loon uit te betalen, moet je dus ook verder voor privédoeleinden gebruik laten maken van je bedrijfswagen.

2. Schorsing van de arbeidsovereenkomst zonder loonwaarborg

De verplichting tot het verder uitbetalen van loon vervalt o.m. bij:
- tijdskrediet
- zwangerschapsverlof
- onbetaald verlof

Lot van je bedrijfswagen

In principe kan je werkgever eisen dat je je bedrijfswagen tijdens de schorsingsperiode teruggeeft aan hem, tenzij anders overeengekomen. De bedrijfswagen maakt immers deel uit van je loon, en dit is hij niet langer verplicht je uit te betalen.

Je kan aan je werkgever dan wel vragen of je je bedrijfswagen verder mag gebruiken mits betaling van een vergoeding.

Besluit

Vermits je werkgever niet langer verplicht is jou het loon verder uit te betalen tijdens je zwangerschapsverlof en tijdskrediet, kan hij jouw bedrijfswagen terugeisen. Jullie kunnen wel overeenkomen dat je mits betaling van een vergoeding deze toch verder kan blijven gebruiken.

i.s.m. SD Worx