Verlies ik een deel van mijn loon als ik ziek ben?

Ik ben twee weken ziek geweest. Zal dit gevolgen hebben voor mijn salaris?

Arbeider

De werknemer ontvangt enkel loon indien de werkgever hem had moeten betalen indien hij normaal gewerkt zou hebben. Het normale brutoloon met inbegrip van premies, toeslagen, e.a. dient als basis voor de berekeningen. 

Bedienden

Een bediende heeft recht op het normale brutoloon. Indien de werknemer bepaalde premies ontvangen zou hebben in geval van een normale tewerkstelling, moeten deze mee in rekening worden gebracht.

Bedienden met een variabel maandloon ontvangen een gewaarborgd loon dat wordt berekend op grond van een maandgemiddelde van de commissielonen die hem uitbetaald zijn gedurende de 12 maanden voor de arbeidsongeschiktheid.

Geldt dit ook als ik mijn ziektebriefje te laat indiende?

Indien het medisch getuigschrift niet binnen de vooropgestelde termijn bij de werkgever is, kan de werknemer zijn aanspraak op het gewaarborgd loon pas laten gelden vanaf de ontvangst van het attest door de werkgever. Om de percentages van het gewaarborgd loon te bepalen dient men te tellen vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid.  

Een werknemer die zijn werkgever telefonisch verwittigt maar geen medisch attest aflevert, heeft geen recht op gewaarborgd loon. De betrokken werknemer kan evenwel niet worden beschouwd als ongewettigd afwezig zonder meer. 

I.s.m. Arista