Verdienen politiechefs te weinig?

De politie heeft het steeds moeilijker om korpschefs en andere leidinggevenden te vinden. Is het loon het struikelblok?

Niemand wil leidinggevende worden

Fernand Koekelberg, de commissaris-generaal van de federale politie, luidde onlangs de alarmbel. Hij stelt sinds enkele jaren vast dat het heel moeilijk is om leidinggevende functies binnen de lokale en federale politie ingevuld te krijgen. Sommige functies moeten twee à drie keer vacant verklaard worden vooraleer er zich een kandidaat aandient. Met de hervorming van de statuten moest de mobiliteit tussen politiemandaten verbeteren, maar in de praktijk valt dat tegen.

Vast loon, ongeacht overuren en weekendwerk

“Aan capabele mensen is er op zich geen gebrek, maar er zijn er steeds minder die zin hebben om verantwoordelijkheden op te nemen. En daar zijn verschillende redenen voor. Eén ervan is mogelijk het loon", zegt Koekelberg, die als commissaris-generaal zelf 13.386 euro bruto per maand verdient. "Het verschil tussen iemand die in aanmerking komt voor een mandaat en iemand die effectief een leidinggevende functie bekleedt, is misschien niet groot genoeg om mensen tot die stap aan te zetten. Een mandaathouder, bijvoorbeeld een korpschef, krijgt een vaste toelage (zie cijfers hieronder), onafhankelijk van het aantal overuren en weekendwerk. Het kan daardoor dat iemand op een lager niveau meer verdient doordat hij meer overuren doet. En dat schrikt misschien af.  Mandaathouders hebben wel een beter pensioen, op voorwaarde dat ze als mandaathouder op pensioen gaan."

"Maar geld is zeker niet de enige reden: soms ligt het voor iemand die mandaathouder wil worden moeilijk om een functie op 100 kilometer van zijn woonplaats te bekleden. Sommigen durven ook de stap niet zetten, omdat ze niet goed weten wat het inhoudt. Ook dat zijn factoren die meespelen.”

Leidinggevenden beter begeleiden

Koekelberg benadrukt dat het om aantrekkelijke functies gaat, waarin mensen de kans krijgen bakens uit te zeggen en mee hun stempel te drukken op het veiligheidsbeleid. Volgens hem moet dat mensen kunnen aanspreken. Het probleem is stilaan prangend, want in 2011 loopt het mandaat van vele leidinggevenden ten einde. Ofwel moeten die verlengd worden ofwel moeten die vacant verklaard worden. “We zijn ernstig aan het nadenken over wat er moet gebeuren. We moeten onder meer werk maken van een betere begeleiding van de leidinggevenden, de aantrekkelijkheid van de functies verhogen en ook een beetje aan marketing doen tegenover onze eigen personeelsleden. Hoe dat concreet moet, werken we de komende weken uit.”

Hoeveel verdien je bij de politie?

We vroegen de federale politie een simulatie te maken van het nettoloon van een agent, inspecteur, hoofdinspecteur en commissaris. Het gaat daarbij telkens om een ongehuwde persoon zonder kinderen ten laste. Er werd geen rekening gehouden met eventuele specifieke toelagen en vergoedingen waarop het personeelslid aanspraak zou kunnen maken. In werkelijkheid kan het nettoloon nog hoger liggen, afhankelijk van overuren en weekendwerk.

 

Nettomaandloon (inclusief uniformvergoeding)

Agent van politie

 

Contractueel personeelslid

€ 1.308,34

Statutair personeelslid

€ 1.294,78

Inspecteur van politie

 

Tijdens de opleiding

€ 1.370,99

Na de opleiding (1 jaar)

€ 1.406,63

Hoofdinspecteur van politie – sociale promotie

€ 1.665,93

Commissaris van politie

 

Tijdens de opleiding

€ 1.642,80

Na de opleiding (2 jaar)

€ 1.885,58

Eens je de graad van commissaris hebt, kom je in aanmerking voor een functie als korpschef. De lonen variëren al naargelang de grootte van het korps. Het gaat om vaste lonen. Er komen geen extraatjes meer bij voor overuren en weekendwerk.

Aantal personeelsleden

Brutomaandloon

Minder dan 75

€ 5.354

Tussen 75 en 150

€ 6.693

Tussen 150 en 300
€ 8.031

Tussen 300 en 600

€ 10.709

Meer dan 600

€ 12.047

Tekst: Dominique Soenens

Lees ook hoeveel je met deze beroepen kunt verdienen:
- cipier
- nieuwslezer
- chef-kok
- secretaressen