Salary split: welk land mag belastingen vragen?

De algemene regel in de dubbelbelastingverdragen is dat een werknemer belastbaar is in het land waar hij woont, behalve wanneer hij zijn beroep in een andere staat uitoefent. In dat geval zal het loon voor de buitenlandse prestaties enkel belastbaar zijn in het land waar gewerkt wordt.

Er bestaan echter twee uitzonderingen op die algemene regeling:

183 dagen-regeling

De meeste verdragen voorzien in een uitzondering op de regel van belastbaarheid in de werkstaat. Het OESO modelverdrag stelt dat een werknemer belastbaar blijft in het land waar hij woont wanneer de volgende drie voorwaarden gezamenlijk worden vervuld:

  1. de werknemer verblijft in de werkstaat gedurende één of meerdere periodes die samen niet meer bedragen dan 183 dagen, en dat in een periode van twaalf maanden die begint of eindigt in het belastbaar tijdperk (naargelang het verdrag dat van toepassing is kan die referteperiode omschreven worden als een kalenderjaar, belastbaar tijdperk of enige periode van twaalf maanden die begint of eindigt in het belastbaar jaar), EN
  2. hij wordt betaald door of namens een werkgever die geen inwoner is van het land waarin hij werkt, EN
  3. het loon komt niet ten laste van een vaste inrichting of een vaste basis die de werkgever in het buitenland heeft.

De 183 dagen-regel impliceert dat het inkomen uit arbeid belastbaar zal zijn in het buitenland wanneer minstens één van de bovenvermelde voorwaarden niet voldaan is. Dat is bijvoorbeeld het geval als het loon voor de prestaties in een bepaald land betaald wordt door of namens een werkgever in die staat.

Grensarbeidersregeling (dubbelbelastingverdrag met Frankrijk)

Volgens deze regeling blijft een Belgische inwoner die in Frankrijk werkt belastbaar in België als zijn (Belgische) woonplaats en zijn (Franse) werkplaats binnen de door de overeenkomst bepaalde grenszone aan weerszijden van de grens liggen. Bovendien moet de werknemer binnen die grensarbeidersregeling dagelijks terugkeren naar zijn woonplaats in de grenszone. Datzelfde geldt mutatis mutandis ook voor een Franse grensarbeider.

Meer lezen over de salary split?