Nieuw interprofessioneel akkoord: wat verandert er?

Eerder deze week beklonken de sociale partners een nieuw interprofessioneel akkoord. Welke nieuwe krijtlijnen werden er uitgetekend in het ontwerpakkoord?

- Lonen

Zowel werkgevers als vakbonden zijn het eens over het behoud van de automatische loonindex. Voor 2011 zal er niets extra bovenop de bestaande loonindex mogelijk zijn. Voor 2012 wordt er ruimte vrijgemaakt voor een stijging van 0,3%.

Geschat wordt dat de automatische loonindexatie met 3,9 % zal stijgen. In totaal wordt dus een stijging van 4,2% verwacht voor de komende twee jaar.

- Statuut arbeiders en bedienden

Afgesproken werd dat de verschillen tussen het arbeiders –en bediendenstatuut waar mogelijk moeten verdwijnen. Zo zijn er nog heel wat verschillen in ontslagvergoeding, vakantiegeld, tijdelijke werkloosheid, … Stap voor stap zullen de statuten in volgende akkoorden geharmoniseerd worden.

Wat betreft de ontslagbescherming zal die voor arbeiders in een eerste fase met 10% verbeteren, terwijl hogere bedienden 3% moeten inleveren. Het systeem zal gelden voor nieuwe contracten.

Ook wordt de carensdag voor arbeiders vanaf 2014 afgeschaft. Dat is de eerste dag dat een werknemer, onder het arbeidersstatuut, ziek wordt en thuis blijft. Die arbeider wordt daar, in tegenstelling tot een bediende, niet altijd voor vergoed

- Pensioen

Prepensioen op 56 blijft mogelijk op voorwaarde dat er 20 jaar nachtwerk, 40 jaar dagwerk of werk in de bouwsector aan vooraf gegaan is.

De sociale partners lichten nu hun instanties in. De vakbonden zouden op 4 februari hun stem over het ontwerpakkoord uitbrengen.