Moeten maaltijdcheques op een vast tijdstip worden uitbetaald?

"Moet mijn werkgever mijn maaltijdcheques, net zoals het loon, op een bepaald vast tijdstip overhandigen? Is het bijvoorbeeld mogelijk dat ik mijn maaltijdcheques van december pas in februari ontvang?"

Het antwoord op deze vraag is kort en eenvoudig: maaltijdcheques moeten (uiterlijk) op dezelfde tijdstippen uitbetaald worden als het loon .

Dit antwoord is af te leiden uit de Loonbeschermingswet van 12 april 1965. Volgens deze wet wordt ook als loon beschouwd: de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking ten laste van de werkgever. Een maaltijdcheque is hier een voorbeeld van en moet dus als loon beschouwd worden.

Wanneer moet het loon (en dus ook de maaltijdcheque) dan uitbetaald worden ?

1. Frequentie

Algemene regel

Het loon moet betaald worden op gezette tijdstippen, tenminste twee maal per maand met een tussenperiode van maximum 16 dagen. Eén van deze betalingen moet de definitieve betaling voor die maand uitmaken.

Een uitzondering op deze regel vormt o.m. het loon van de bedienden dat tenminste maandelijks moet worden uitbetaald.

2. Tijdstip van betaling van het loon

Volgens CAO of arbeidsreglement

Indien de betaling geregeld is door CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt deze op de vastgestelde tijdstippen en termijnen, ten laatste op de zevende werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling van het loon gebeurt.

Niet vastgesteld bij CAO of arbeidsreglement

Wanneer de betaling niet vastgelegd is bij CAO of arbeidsreglement, dan gebeurt deze uiterlijk de vierde werkdag na de arbeidsperiode waarover de betaling van het loon gebeurt.

Opgelet : specifieke regels rond de uitbetaling van maaltijdcheques

Maaltijdcheques zijn vrij van socialezekerheidsbijdragen en van bedrijfsvoorheffing. Hiertoe moeten wel een aantal strikte voorwaarden cumulatief voldaan zijn.

Eén van deze voorwaarden heeft te maken met de wijze van uitbetaling. De werkgever moet maandelijks (in één of meer keren) het vermoedelijke aantal maaltijdcheques overhandigen aan de werknemer. Ten laatste op het einde van de eerste maand na het kwartaal wordt het juiste aantal maaltijdcheques afgerekend.

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.