Moet je belastingen betalen op een laptop van je werk?

Kan je extra belast worden als je een laptop krijgt van je werkgever? En hoe kan je die extra belasting vermijden?
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Voordeel in natura

Wanneer een werkgever aan zijn werknemer een pc (desktop of laptop) gratis of tegen een voordelig tarief ter beschikking stelt en deze apparatuur ook privé laat gebruiken worden, ontstaat voor de werknemer een voordeel in natura.

Dit voordeel moet onderworpen worden aan socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Waardering

Voordelen in natura worden doorgaans geraamd tegen een bedrag dat overeenstemt met de werkelijke waarde (of besparing) die zij vertegenwoordigen voor de verkrijger.

Het privégebruik van een ter beschikking gestelde pc wordt echter forfaitair geraamd aan 180 euro op jaarbasis (of 15 euro per maand).

Op dit bedrag moet dus RSZ en bedrijfsvoorheffing ingehouden worden.

Hoe vermijden?

Deze extra ‘belasting’ kan je enkel vermijden wanneer uitdrukkelijk bepaald wordt dat de pc uitsluitend beroepsmatig mag gebruikt wordt. Dit kan bijvoorbeeld in de gebruikersovereenkomst duidelijk vermeld worden.

De beoordeling of er al dan niet sprake is van privégebruik berust vaak op een feitenkwestie. Bijgevolg is het aan te raden om het verbod van privégebruik extra te staven.

Indicaties van verbod op privégebruik kunnen bijvoorbeeld zijn: verbod voor werknemers om eigen programma’s te installeren op de pc, geen mogelijkheid om een gepersonaliseerd bureaublad aan te maken, enz.

Internetaansluiting en –abonnement

Wanneer de werkgever ook internetaansluiting en –abonnement ter beschikking stelt van zijn werknemers, vormt dit ook een voordeel in natura dat eveneens forfaitair gewaardeerd wordt.
Voor dit voordeel wordt de waarde vastgesteld op 60 euro op jaarbasis (of 5 euro per maand). Hierop moet RSZ en bedrijfsvoorheffing berekend worden.

Terugbetaling kosten eigen pc?

De forfaitaire raming geldt niet wanneer de werkgever bedragen terugbetaalt die betrekking op toestellen die de werknemer zelf heeft aangekocht (en dus zijn eigendom zijn).

Deze terugbetaling vormt dan een tussenkomst in een privékost van de werknemer en wordt bijgevolg integraal beschouwd als loon.