Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Mag je je firmawagen houden tijdens je ouderschapsverlof?

"Ik heb een firmawagen, die ik ook in mijn vrije tijd mag gebruiken. Ik ga nu 15 weken in moederschapsrust, aansluitend neem ik 3 maanden ouderschapsverlof. Mag mijn werkgever vragen de firmawagen terug te geven?"
 

Veelal mag een firmawagen door de werknemer ook buiten de arbeidsuren en voor privédoeleinden worden gebruikt. In de mate dat de werknemer een firmawagen voor privéverplaatsingen mag gebruiken, kunnen we stellen dat hij een voordeel geniet. Dit voordeel vormt een bestanddeel van het loon van de betrokken werknemer.

Schorsingen met en zonder loonwaarborg

Moederschapsrust en ouderschapsverlof zijn voorbeelden van situaties waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst. Andere gevallen van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zijn bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid van de werknemer ingevolge ziekte of ongeval, dagen van afwezigheid ingevolg klein verlet, jaarlijkse vakantie van de werknemer,...

Tijdens een periode van schorsing, zijn de rechten en de verplichtingen van de werkgever en de werknemer als het ware bevroren. De werknemer moet geen arbeidsprestaties leveren en de werkgever is onder meer ontheven van de verplichting de werknemer te doen arbeiden.

In principe is de werkgever ook ontheven van zijn verplichting loon te betalen aan de werknemer. Op dit principe bestaan echter een heel aantal belangrijke uitzonderingen. Tijdens bepaalde periodes van schorsing behoudt de werknemer immers het recht op de betaling van het loon. Meestal is dit recht dan beperkt tot een bepaalde periode.

Firmawagen ontnemen mag tijdens schorsing zonder loonwaarborg

Aangezien het privégebruik van een firmawagen een bestanddeel van het loon van de werknemer vormt, mag de werkgever de firmawagen enkel aan de werknemer ontnemen in de gevallen waarin de werkgever geen verplichting heeft het loon van de werknemer door te betalen tijdens een bepaalde schorsingsperiode.

Bijgevolg moet voor elke schorsingsperiode worden nagegaan of de werknemer recht heeft op de betaling van zijn loon. In positief geval mag de werkgever hem het privégebruik van de firmawagen niet ontzeggen tijdens een periode van schorsing. Zo mag de werkgever de firmawagen bijvoorbeeld niet terugnemen tijdens een periode waarin de werknemer recht heeft op gewaarborgd loon wegens arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval.

In negatief geval echter, d.i. indien de werknemer geen recht heeft op betaling van zijn loon tijdens een bepaalde schorsingsperiode, mag de werkgever de werknemer wél het privégebruik van de firmawagen ontzeggen. Zo mag de werkgever bijvoorbeeld wel de teruggave van een firmawagen bevelen bij schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge moederschapsrust of ouderschapsverlof.

Bij moederschapsrust kan de werkneemster immers geen aanspraak maken op een loonwaarborg ten laste van haar werkgever. Zij heeft uiteraard wel recht op moederschapsuitkeringen ten laste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Ook bij ouderschapsverlof heeft de werkneemster geen recht op loon. Wel kan zij aanspraak maken op een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA.

Werkgever en werknemer kunnen anders overeenkomen

Er staat de werkgever en de werknemer echter niets in de weg om onderling overeen te komen dat de werknemer de wagen kan behouden tijdens de periode van moederschapsrust en ouderschapsverlof, eventueel tegen betaling van een bepaalde vergoeding die dan aan de werkneemser wordt gefactureerd.

Zij kunnen dus perfect een overeenkomst sluiten waarin wordt voorzien dat de werkneemster de wagen tijdens haar moederschapsrust en ouderschapsverlof behoudt en dat zij hiervoor, bijvoorbeeld op maandelijkse basis, een vergoeding betaalt aan haar werkgever.

Conclusie

Moederschapsrust en ouderschapsverlof zijn voorbeelden van situaties waarin de uitvoering van de arbeidsovereenkomst is geschorst en waarin de werknemer geen recht heeft op de betaling van loon. Nu het privégebruik van de firmawagen een bestanddeel uitmaakt van het loon, mag de werkgever de werknemer bevelen de wagen terug te geven tijdens de schorsingsperiode.

i.s.m. SD Worx