Mag een werkgever mijn loon verlagen?

Ik werk sinds enkele maanden als kaderlid bij een internationaal bedrijf en zit nog in mijn proefperiode. Ik heb echter gesolliciteerd en getekend voor een andere functie dan degene die ik vanaf de eerste werkdag heb uitgeoefend. Nu blijk ik niet geschikt te zijn voor deze functie en bestaat de kans dat ik ontslagen word. Kan dit zomaar en kunnen ze me bijvoorbeeld een andere functie geven binnen het bedrijf tegen een lager loon?
Het advies van SD Worx

1. Andere functie

Uit de gegevens die je meedeelt stellen we vast dat je solliciteerde voor een bepaalde functie, terwijl je vanaf je eerste werkdag een andere functie hebt uitgeoefend.

De vraag die zich hierbij stelt is of je hiermee instemde. Die instemming hoeft niet per se uitdrukkelijk en schriftelijk, zij kan ook stilzwijgend. Wat bedoelen we hiermee: als je deze andere functie onmiddellijk hebt uitgevoerd en je bent die blijven uitvoeren zonder enige schijn van protest, kan worden gesteld dat je stilzwijgend akkoord ging met de wijziging. Jij moet bewijzen dat je niet instemde met de wijziging van de arbeidsvoorwaarden, met name de functie. De beste manier is natuurlijk een geschreven stuk waarin je je ongenoegen meedeelde aan de werkgever. Het feit dat geen job description werd getekend doet niets terzake.

2. Ontslag

Als de werkgever nu oordeelt dat je niet voldoet aan de vereisten voor de functie, waarmee je 'stilzwijgend' instemde, terwijl de proefperiode (schriftelijk voorzien in de arbeidsovereenkomst) nog loopt, kan hij je perfect ontslaan om die reden.

Je kunt eventueel bijkomende schadevergoeding krijgen, wanneer misbruik van ontslagrecht vanwege de werkgever kan worden ingeroepen. In dit geval ligt de volledige bewijslast in jouw handen. Bovendien moet je de geleden schade bewijzen en de grootheid ervan aantonen. Dergelijke bijkomende schadevergoeding veronderstelt dus een tussenkomst van de rechter. Gezien de omstandigheden (proefperiode, stilzwijgende instemming met de eventuele functiewijziging) is deze laatste stap niet aan te raden.

3. Vermindering van loon

Wat de vraag omtrent de vermindering van het loon betreft, kunnen zich verschillende situaties voordoen:

  1. ofwel wordt je arbeidsovereenkomst gewijzigd in onderlinge overstemming
  2. ofwel wordt je een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden na beëindiging van de eerste; ook hier wordt in onderling overleg beslist over je loon
  3. ofwel blijft je oorspronkelijk contract verderlopen en wijzigt de werkgever eenzijdig je loon. In dit geval kan je contractbreuk vanwege de werkgever inroepen. De arbeidsovereenkomst beëindigt onmiddellijk en de werkgever is de wettelijke opzeggingsvergoeding verschuldigd (7 kalenderdagen). Eventueel kan bijkomende schadevergoeding gevorderd worden. Wanneer je overweegt contractbreuk in te roepen, is het aangewezen advies in te winnen bij je vakbond of een ervaren consultant.
i.s.m. SD Worx