Hoeveel verdienen de juryleden tijdens het proces-De Gelder?

Deze week start het assisenproces tegen Kim De Gelder, dat wellicht enkele weken zal duren. Naast de rechter, de advocaten en medewerkers van de rechtbank zijn ook de 12 leden van de volksjury al die tijd verplicht aanwezig. Hoe regelen zij dit met hun werkgever? Wat gebeurt er met hun loon? En verdienen ze iets extra?

Voorwaarden om jurylid te zijn

De volksjury bij een assisenzaak bestaat uit 12 leden. De criteria om opgeroepen te worden als jurylid zijn:

  • Belg zijn
  • tussen 30 en 60 jaar oud zijn
  • burgerlijke en politieke rechten hebben
  • kunnen lezen en schrijven
  • de debatten kunnen volgen in de taal van de rechtsgang
  • in de provincie wonen waar het proces gevoerd wordt

Het is niet mogelijk zelf een verzoek in te dienen om gezworene te worden. De juryleden worden bij loting aangewezen.

Loon doorbetaald

Het loon van juryleden die opgeroepen worden voor een assisenzaak wordt tijdens het proces gewoon doorbetaald door de werkgever. Voor de eerste vijf werkdagen wordt het klein verlet ingeroepen als reden voor afwezigheid. Het loon wordt dus op dezelfde wijze als tevoren betaald. Vanaf de zesde dag kan de werknemer zich niet meer beroepen op dit klein verlet. Dan wordt het als een periode van overmacht beschouwd. De werkgever is niet verplicht om het loon vanaf dan uit te betalen. Als hij dit wel doet, kan hij rekenen op een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Justitie. Die vergoeding is gelijkgesteld aan het brutodagloon verhoogd met de patronale bijdragen voor de sociale zekerheid. De werkgever heeft er dus weinig aan om het loon niet uit te betalen, het wordt toch vergoed door de FOD Justitie.

40 euro per dag

Iedere persoon die wordt opgeroepen om in een assisenjury te zetelen krijgt sowieso een vergoeding van 10,40 euro, ongeacht of je uiteindelijk als één van de 12 juryleden wordt gekozen. Per dag dat ze effectief zetelen ontvangt elk jurylid (zowel effectieven als plaatsvervangers) een vergoeding van 42,19 euro. Daarbij komt ook nog een kilometervergoeding van 0,5036 euro (bedragen 2012). Deze vergoedingen worden uitbetaald door de griffie. Ze komen dus bovenop het loon van de werkgever.