Hoeveel bedraagt het vakantiegeld?

"Hoeveel bedraagt mijn vakantiegeld? En wanneer wordt dit precies gestort?"
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

Voor het antwoord op deze vraag moeten we nog steeds een onderscheid maken tussen arbeiders en bedienden.

Arbeiders

Arbeiders ontvangen hun vakantiegeld niet van de werkgever, maar via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of  via het sectorale vakantiefonds.

Het bruto vakantiegeld bedraagt 15,38% van de brutolonen het vakantiedienstjaar (d.i. het vorige kalenderjaar) aan 108%  die onderworpen werden aan RSZ-bijdragen. Dit brutoloon wordt nog vermeerderd met een fictief loon voor bepaalde inactiviteitsdagen die gelijkgesteld worden met dagen effectieve arbeid, bijvoorbeeld moederschapsrust.

Dit bedrag bevat zowel het enkelvoudig als het dubbel vakantiegeld.

Het volledige vakantiegeld wordt in één keer uitbetaald, ten vroegste vanaf de maand mei. De arbeider ontvangt dus geen loon of vakantiegeld op het moment dat hij zijn vakantie opneemt.

Bediende

Een bediende ontvangt het vakantiegeld van zijn werkgever.  Hierbij moeten we een bijkomend onderscheid maken tussen:

  • enkelvoudig vakantiegeld: op het moment dat de werknemer zijn vakantie opneemt, betaalt de werkgever het gewone loon door
  • dubbel vakantiegeld: één keer per jaar betaalt de werkgever het dubbel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld bedraagt, per gepresteerde of gelijkgestelde maand in het vakantiedienstjaar, 1/12 van 92% van het brutomaandloon

Als de bediende uit dienst gaat, betaalt de werkgever het vakantiegeld uit dienst of vertrekvakantiegeld voor de vakantiedagen die hij heeft opgebouwd bij deze werkgever, maar nog niet heeft opgenomen. Deze bedragen worden vermeld op een vakantie-attest

De bediende moet dit attest overhandigen aan zijn nieuwe werkgever. De nieuwe werkgever betaalt het vakantiegeld uit en zal de bedragen, vermeld op het vakantie-attest, verrekenen.