De loonbeschermingswet

Het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en fiscaal recht hanteren alle verschillende definities van het begrip 'loon'. In zijn algemene (arbeidsrechtelijke) betekenis is loon de vergoeding die de werknemer ontvangt als tegenprestatie voor zijn arbeid.

De wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon van werknemers wordt de Loonbeschermingswet genoemd. Deze wet heeft tot doel aan de werknemer een vrije beschikking over zijn loon te waarborgen en misbruiken bij de uitbetaling van het loon tegen te gaan.

De wet is van toepassing op werknemers en werkgevers maar ook op personen die, anders dan via een arbeidsovereenkomst, tegen loon arbeid verrichten onder andermans gezag en op de personen die hen tewerkstellen.

Met het uitbetaalde loon mag de werknemer doen wat hij wil. De wet verbiedt dat de werkgever op welke manier dan ook deze vrijheid beperkt.

Soorten loon

Het loon in geld moet worden uitbetaald in munt die wettelijk gangbaar is in België, m.a.w. in euro. Als de werknemer zijn activiteit uitoefent in het buitenland, kan hij vragen om te betalen in de munt van het land waar hij tewerkgesteld is.

Een gedeelte van het loon mag in natura worden uitbetaald, wanneer deze manier van betaling gebruikelijk is of wenselijk wegens de aard van de betrokken bedrijfstak of het betrokken beroep. De werkgever moet de werknemer hierover wel schriftelijk hebben ingelicht bij de indiensttreding. Het natura-gedeelte mag slechts een bepaald percentage innemen van het totale brutoloon.

Uitbetaling

- Het loon van arbeiders moet op gezette tijdstippen worden uitbetaald, namelijk ten minste tweemaal per maand, met een tussenperiode van maximum 16 dagen.
- Het loon van de bedienden moet ten minste om de maand worden uitbetaald.

Het loon moet ten laatste uitbetaald worden op de 4e werkdag na de arbeidsperiode waarvoor de uitbetaling gebeurt. Uitzonderingen hierop moeten vastgelegd zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement. Wanneer de uitbetalingstijdstip wordt vastgesteld in het arbeidsreglement bedraagt de maximumtermijn echter 7 werkdagen.

De werkgever is verplicht om bij elke uitbetaling een afrekening (de loonbrief) te bezorgen aan de werknemer.

Opmerkingen

Naast het pure loon an sich heeft de werknemer ook financiële rechten bij de schorsing of de beëindiging van zijn dienstbetrekking. De vergoedingen en voordelen die de werknemer dan ontvangt (de betaling van feestdagen, het gewaarborgd loon bij ziekte, de opzeggingsvergoeding, enz.) zijn geen tegenprestatie voor geleverde arbeid, maar zijn wél loon in de zin van de loonbeschermingswet. Dubbel vakantiegeld, giften van de werkgever ter gelegenheid van een huwelijk of een geboorte, en aanvullende vergoedingen bij een arbeidsongeval zijn ook geen tegenprestatie van arbeid maar evenmin loon in de zin van de sociale zekerheidswetgeving (Hierop wordt in de regel geen sociale bijdragen op betaald. Let wel, op het dubbel vakantiegeld is wel een bijzondere werknemersbijdrage verschuldigd).

Meer info

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen
Ernest Blerotstraat 1 (gebouw Eurostation II)
1070 Brussel
Tel.: (02)233 41 11 - Fax: (02)233 48 21
E-mail: iab@meta.fgov.be
Website: http://www.meta.fgov.be