Als je bedrijf beslist een bepaalde periode te sluiten, ben je dan als werknemer verplicht verlof te nemen?

Op 24 december en 31 januari 2001 sluit onze baas de vzw waar ik tewerkgesteld ben. Dit heeft hij niet officieel meegedeeld, maar vorige week laten doorzeggen door een collega. Wat is de verlofregeling hiervoor? Moeten wij overuren of verlof afgeven? En indien wij geen overuren maken en/of hebben en ook geen verlof meer hebben, wat kan hij ons dan opleggen?
Het antwoord van SD Worx

Er wordt wel eens beslist de onderneming gedurende een welbepaalde periode te sluiten, bijvoorbeeld de eerste drie weken van juli, of in de eindejaarsperiode.

Vooraleer men dit kan doen, moet er op het vlak van de bedrijfstak of het op vlak van de onderneming een akkoord bereikt zijn over het principe dat de jaarlijkse vakantie, of een deel ervan, collectief zal worden opgenomen.

Hoe wordt dit akkoord bereikt?

Op het vlak van de bedrijfstak

Het paritair comité (waarin de werknemers en werkgevers van een bepaalde bedrijfstak in vertegenwoordigd zijn) kan voor de hele bedrijfstak bepalen wanneer de jaarlijkse vakantie collectief zal worden opgenomen.

Beslist het hiertoe, dan moet het de Minister van Sociale Zaken vóór 31 december van het vakantiedienstjaar hiervan in kennis stellen. Onder vakantiedienstjaar wordt verstaan het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de vakantie wordt opgenomen.

Indien het paritair comité geen beslissing hieromtrent neemt, dan kan de ondernemingsraad de data van het collectief verlof vaststellen. Er wordt in de wetgeving niet voorzien binnen welke termijn dit moet gebeuren.

Indien er geen ondernemingsraad is, of deze neemt geen beslissing, dan kan de syndicale afvaardiging in overleg met de werkgever de data van het collectief verlof vaststellen.

Wanneer ook deze geen beslissing hieromtrent neemt, of er geen syndicale afvaardiging bestaat, dan kan de werkgever een collectief akkoord sluiten met al zijn werknemers. Eenmaal een akkoord bereikt, moeten de data van de jaarlijkse collectieve vakantie in het arbeidsreglement worden vermeld.

Wanneer op geen enkel niveau een akkoord bereikt is over het principe dat de jaarlijkse vakantie of een deel ervan, collectief wordt genomen, dan kan enkel op individuele basis de jaarlijkse vakantie worden vastgesteld, en kan de onderneming bijgevolgniet zomaar tijdelijk worden gesloten.

Wat als je geen verlofdagen meer over hebt?

Wanneer het jaarlijks verlof collectief wordt opgenomen, dan kan het voorkomen dat een aantal werknemers onvoldoende vakantierechten hebben opgebouwd ( vb. schoolverlaters, herintreders,).

Dit wil niet zeggen dat deze werknemers dan zomaar zonder enig inkomen vallen. De werkgever kan namelijk beslissen om deze werknemers toch te werk te stellen. Doet hij dit niet, dan kunnen deze werknemers aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen.

Hiervoor is echter wel vereist dat men voldoet aan de voorwaarden om werkloosheidsuitkeringen te genieten. Zo moet men kunnen aantonen een aantal arbeidsdagen in een welbepaalde periode gewerkt te hebben, of als schoolverlater reeds een wachttijd doorlopen te hebben. De werkgever zal aan de betrokken werknemers een C 103- document afleveren, bestemd voor de RVA.

De inhoud van deze tekst heeft een louter informatief karakter.
De lezer kan geen rechten ontlenen aan deze tekst.
Voorgaande vragen worden bewaard in het archief van de Vraag van de Week.