2% extra loon vanaf mei: ook voor jou?

In april is de spilindex overschreden. En dus zullen heel wat werknemers hun loon de komende maanden met enkele procenten zien stijgen. Is een werkgever steeds verplicht de loonindex toe te passen?

Wanneer stijgt jouw loon?

Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden zien hun loon al in mei stijgen, evenals de bedienden uit deze sectoren:

- kleinhandel in voedingswaren (PC 202.00)
- petroleumnijverheid en -handel (PC 211)
- notarisbedienden (PC 216)
- non-ferro-metalen (PC 224)
- Internationale handel, vervoer en logistiek (PC 226)
- Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie (PC 308)
- Beursvennootschappen (PC 309)
- Banken (PC 310)
- Grote kleinhandelszaken (PC 311)

De lonen van ambtenaren en werknemers in de non-profit stijgen vanaf juni. Voor de bedienden in de privé die vallen onder PC 218 - zo'n 300.000 - is het nog wachten tot januari.

Op de website van het BBTK kan je maand na maand volgen wie een loonindexering krijgt.

Is een werkgever steeds verplicht de loonindex toe te passen?

In België zijn de lonen automatisch gekoppeld aan de evolutie van het gezondheidsindexcijfer. Het gezondheidsindexcijfer meet maandelijks de prijzen van een 500-tal producten en diensten. Door deze koppeling evolueren de lonen mee met de prijzen van de consumptiegoederen met uitzondering van benzine, diesel, alcohol en tabak. Een indexaanpassing bedraagt gemiddeld zo'n 2% per jaar.

Voor een werknemer is een indexaanpassing in principe geen loonsverhoging omdat het een bijpassing is bij het loon na een daling van de koopkracht. Voor een werkgever is een indexaanpassing een stijging van zijn loonkost. De tweejaarlijkse loonnorm die de stijging van de loonkost in belgië vastlegt omvat dan ook de voorziene indexaanpassingen in deze periode. Na aftrek van deze indexaanpassingen rest er een marge voor echte loonsverhogingen voor de werknemers.

1. Privésector

Voor de privésector is er geen wet die de koppeling van de lonen aan de index bepaalt. Daarom is de indexaanpassing van de lonen sectoraal geregeld: de sectoren hebben de vrijheid om binnen hun paritair comité een CAO af te sluiten met de modaliteiten van hun indexmechanisme. Een werkgever is verplicht dit specifieke indexmechanisme uit de cao toe te passen.

2. Openbare sector

Voor de openbare sector is er wel een wet die de koppeling van lonen en wedden van ambtenaren aan de index bepaalt. De overheid zal het indexmechanisme zoals bepaald in deze wet toepassen. Aldus is de indexaanpassing van het loon verplicht.

Toch is een indexaanpassing niet steeds voelbaar in het loonzakje:

- commissielonen kennen meestal geen indexaanpassing omdat zij automatisch aanpassen in functie van de prijzen. een indexaanpassing is hier dus niet nodig.

Voorbeeld: een handelsvertegenwoordiger met een commissieloon van 1% op de gerealiseerde omzet zal, naar gelang de stijging van de prijzen, ook zijn commissieloon de hoogte zien ingaan zodat een indexaanpassing niet nodig is.

- vaak bepaalt het indexmechanisme van de sector dat de indexaanpassing enkel van toepassing is op het in de sector toepasselijke minimumbarema en niet op de werkelijk uitbetaalde lonen hoger dan het minimumbarema. dus is je loon hoger dan het op jou toepasselijke minimumbarema en is er enkel een indexaanpassing voor het minimumbarema, dan merk je in dit geval niks van een indexaanpassing.

Conclusie

Ongeacht of je tewerkgesteld bent in de privésector of in de openbare sector, je werkgever is steeds verplicht een indexaanpassing van je loon toe te passen. Deze indexaanpassing kan beperkt worden omdat je een commissieloon ontvangt of omdat je een loon uitbetaald krijgt dat hoger is dan het vastgelegde minimumbarema.

i.s.m. SD Worx