"Ik volg een opleiding tijdens de werkuren. Moet mijn baas me betalen?"

"De werkgever stuurt een aantal werknemers (voltijders en deeltijders) verplicht naar een opleiding. Moet hij die uren betalen?"

Kwalificatie van de opleidingstijd

Onder arbeidstijd wordt verstaan: de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever. Het ter beschikking staan betekent niet noodzakelijk effectieve arbeidsprestaties. Het feit alleen dat de werkgever de mogelijkheid heeft een beroep te doen op de werknemer en dat deze zich daaraan niet kan onttrekken, is op zichzelf voldoende om van arbeidstijd te spreken.

Verplicht de werkgever een aantal werknemers een bepaalde opleiding te volgen, zal de tijd besteed aan het volgen van deze opleiding beschouwd moeten worden als arbeidstijd. Het speelt hierbij geen rol of deze opleiding tijdens de werkuren plaatsvindt of niet. De werknemer volgt deze opleiding immers in opdracht van de werkgever en kan deze tijd niet meer vrij besteden.

Betaling van de opleidingstijd

Het volgen van een verplichte opleiding dient te worden beschouwd als arbeidstijd, tijdens dewelke de werknemer ook effectieve prestaties levert. Deze tijd geeft bijgevolg recht op loon.

In de mate dat de opleidingstijd moet worden gekwalificeerd als arbeidstijd, dient deze tijd te worden meegenomen bij de beoordeling van de overurenreglementering. Indien tijdens de opleidingstijd de drempels van de dag- of weekgrens worden overschreden, resulteert dit bijgevolg principieel in een recht op overloon en/of inhaalrust voor de betrokken werknemer.

In de mate dat de opleiding zich situeert binnen het stelsel van educatief verlof, kan de werkgever hiervoor wel een beperkte terugbetaling bekomen bij de overheid.

Opgelet! Bovenvermelde principes gelden enkel ten aanzien van de werknemers die onderworpen zijn aan de arbeidsduurreglementering. Zij gelden niet ten aanzien van oa. handelsvertegenwoordigers en de personeelsleden met een leidende functie of belast met een vertrouwenspost.