“Ik ben geflitst tijdens de werktijd. Wie betaalt?”

Ik heb tijdens werktijd te hard gereden omdat ik anders te laat zou komen op een zakelijke afspraak. Blijkbaar ben ik geflitst want ik kreeg een boete omdat ik vijftien kilometer per uur te hard reed. Nu staat mij bij dat ik een boete voor snelheidsovertreding kan verhalen op mijn werkgever als die heeft plaatsgevonden tijdens de werktijd. Klopt dat?
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

Schade

Wanneer je tijdens de uitvoering van je arbeidsovereenkomst schade berokkent aan derden of aan je werkgever, klopt het inderdaad dat je beperkt aansprakelijk bent.

Dit betekent dat je enkel de schade zal moeten vergoeden voor zover ze niet het gevolg is van bedrog, een zware fout of een lichte gewoonlijke fout in jouw hoofde. Is dit niet het geval, dan zal je werkgever aansprakelijk zijn.

Boetes

Boetes zijn een ander verhaal. Wanneer je een verkeersboete oploopt, komt je strafrechtelijke aansprakelijkheid in het gedrang. Deze aansprakelijkheid kan je in principe niet afwentelen op een ander. Jij hebt de boetes opgelopen, jij blijft er uiteindelijk verantwoordelijk voor.

Het is wel zo dat de verkeerswetgeving de mogelijkheid voorziet om het bedrag van de boete bij de werkgever te innen, in geval de werknemer de boete oploopt tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Deze mogelijkheid doet echter geen afbreuk aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de werknemer. De werkgever die de boete betaalt, kan bijgevolg het bedrag terugvorderen van de werknemer.

De werkgever die beslist om het bedrag van de boete niet terug te vorderen van de werknemer, dient ermee rekening te houden dat desgevallend een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33% verschuldigd is op het bedrag van de boete.

Deze bijzondere bijdrage is desgevallend ook verschuldigd indien de werkgever beslist om een boete betaald door zijn werknemer ten laste te nemen.

Conclusie

Strafrechtelijke boetes kan je niet afwentelen op je werkgever. Dit belet niet dat je werkgever wel kan beslissen om ze ten laste te nemen. Neemt hij de boete ten laste, dan kan op het bedrag ervan een bijzondere  socialezekerheidsbijdrage verschuldigd zijn.

I.s.m. SD Worx