Hoeveel verdien je met een vakantiejob?

"Deze maand kan ik aan de slag als jobstudent. Ik heb dit schooljaar echter al een paar maanden gewerkt in het weekend. Kan ik nu nog een studentenovereenkomst afsluiten? En hoeveel zou ik normaal gezien moeten verdienen als ik een maand werk? Bovendien vroeg ik me ook af of ik recht heb op een vergoeding omwille van 15 augustus."
Het antwoord van SD Worx

1. Wie kan een studentenovereenkomst afsluiten?

Eerst en vooral: een studentenovereenkomst kan enkel worden afgesloten door studenten. Het begrip student is niet door de wetgever gedefinieerd. Toch mag het ruim geïnterpreteerd worden: niet alleen studenten die dagonderwijs volgen komen in aanmerking, maar ook bijvoorbeeld vrije leerlingen en zij die examens voorbereiden voor de centrale examencommissie.
Toch kan niet elke student een studentenovereenkomst afsluiten. Het gaat evenwel enkel om studenten die een bepaalde leeftijd hebben bereikt:

  1. studenten van 18 jaar en ouder
  2. studenten van vijftien jaar en ouder, die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die onderwijs met volledig leerplan volgen (je bent niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht als je 16 jaar bent of als je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebt gevolgd)
  3. minderjarigen van 15 jaar en ouder die enkel deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vorming genieten, en die geen overbruggingsuitkering krijgen (zij kunnen enkel in de schoolvakanties een studentenovereenkomst sluiten)

Dit betekent dus dat je in volgende gevallen geen studentenovereenkomst mag afsluiten:

  • de studenten die avondonderwijs of onderwijs met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week) volgen
  • de studenten die als stage onbezoldigde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma; zij kunnen eventueel wel een studentenovereenkomst sluiten voor een tewerkstelling buiten hun studies
  • diegenen die deeltijds werken en deeltijds studeren (bv. de middenstandsleerlingen en de industriële leerlingen)
  • de studenten die minstens sedert 12 maanden werken (bv. studenten die, zoals in jouw concreet geval, tijdens het jaar hebben gewerkt moeten opletten: als je tijdens een ononderbroken periode van 12 maanden bij een werkgever hebt gewerkt, val je niet meer onder de regels van de studentenarbeid, maar ben je een gewone werknemer.

2. Het loon van de student

Als algemeen principe geldt dat de student aanspraak maakt op hetzelfde loon als andere werknemers in de onderneming die tot dezelfde categorie behoren, rekening houdend met zijn beroepskwalificatie en zijn leeftijd.

1. Om het loon van de student te bepalen, dient men na te gaan of er een loon is vastgelegd bij CAO in de sector waar de student werkt of in de bedrijfsbarema's. Sommige sectoren of bedrijfsbarema's voorzien een specifiek minimumloon voor studenten of jongeren. Andere sectoren voorzien dan weer in een degressiviteitspercentage dat moet worden toegepast op het baremaloon van de sector.

2. Indien deze niet bepaald zijn, maar de sector een gewaarborgd minimummaandinkomen voor 21-jarigen (GMMI) voorziet, moet dit GMMI worden toegepast voor de student vanaf 21 jaar. Voor studenten jonger dan 21 jaar dient men op het GMMI degressieve percentages toe te passen:

leeftijd percentage
20 94%
19 88%
18 82%
17 76%
16 jaar en jonger 70%

Deze percentages gelden enkel voor studenten die minstens één maand werken. Voor wie minder dan één maand werkt, is er niets voorzien. Het staat de werkgever natuurlijk vrij om het minimumloon voor deze laatsten op dezelfde manier te bepalen.

3. Indien er in de sector geen specifieke loonregeling is voorzien, heeft de student recht op een percentage van het nationaal gewaarborgd minimummaandinkomen (GGMMI), als hij minstens één maand is tewerkgesteld. Hieronder vind je de huidige brutobedragen (geldig vanaf 1 januari 2012).

leeftijd percentage maandloon (in euro) uurloon (38 urenweek)
21 100% 1.472,40 8,9417
20 94% 1.384,06 8,4052
19 88% 1.295,71 7,8687
18 82% 1.207,37 7,3322
17 76% 1.119,02 6,7957
16 jaar en jonger 70% 1030,68 6,2592

3. Tewerkstelling op een feestdag

Een werknemer heeft recht om gedurende de 10 wettelijke feestdagen per jaar van het werk afwezig te blijven. Hij ontvangt dan zijn gewoon loon voor deze dag.

Deze 10 wettelijke feestdagen zijn de volgende:

Nieuwjaarsdag

1 januari

Paasmaandag

veranderlijk

Feest van de Arbeid

1 mei

Hemelvaartsdag

veranderlijk

Pinkstermaandag

veranderlijk

Nationale feestdag

21 juli

Maria-Hemelvaart

15 augustus

Allerheiligen

1 november

Wapenstilstand

11 november

Kerstmis

25 december

Valt een feestdag gedurende de periode dat je als student tewerkgesteld bent, mag je werkgever jou evenmin tewerkstellen. Op dit algemeen verbod op tewerkstelling op feestdagen zijn echter een tal van uitzonderingen voorzien.

In het geval dat je werkgever je toch op een feestdag kan tewerkstellen, moet hij je het normale loon in verhouding tot je prestaties uitbetalen.

Je werkgever moet je dan binnen de 6 weken betaalde rust toekennen, inhaalrustdag genoemd.
Heeft de werkgever je deze inhaalrustdag niet toegekend voor de beëindiging van je studentenovereenkomst, moet hij je het loon voor deze inhaalrustdag uitbetalen.

4. Wat als de feestdag op een zondag valt of op een dag dat de onderneming gesloten is?

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een andere normale inactiviteitsdag van de onderneming (meestal een zaterdag), moet die feestdag vervangen worden door een dag waarop er normaal wel gewerkt wordt in de onderneming binnen hetzelfde kalenderjaar.

Hierdoor blijft in de onderneming het recht op 10 feestdagen gewaarborgd. De vervangende feestdag of vervangingsdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over.

Valt deze vervangende feestdag na de beëindiging van je studentenovereenkomst, dan heb je in principe geen recht meer op de betaling van het loon voor deze vervangende feestdag. (uitzonderingen zie hierna)

5. Voorbeeld

De onderneming vervangt de feestdag van 21 juli door 26 december. In plaats van 21 juli krijgt 26 december het karakter van feestdag. Je studentenovereenkomst wordt beëindigd op 31 juli. Je maakt bijgevolg geen aanspraak op deze feestdag.

6. Uitzondering

In bepaalde omstandigheden, afhankelijk van de duur van je studentenovereenkomst, heb je als student toch recht op de betaling van de feestdagen die vallen na de beëindiging van je studentenovereenkomst.

  • Je bent minder dan 15 dagen in dienst geweest: er moet geen enkele feestdag betaald worden.
  • Je bent tussen 15 dagen en 1 maand in dienst geweest, zonder onderbreking die aan jezelf is toe te schrijven: je werkgever moet je het loon uitbetalen voor één feestdag die valt binnen een periode van 14 dagen na de beëindiging van de studentenovereenkomst.
  • Je bent meer dan 1 maand in dienst geweest, zonder onderbreking die aan jezelf is toe te schrijven: je werkgever moet het loon uitbetalen voor alle feestdagen die vallen binnen een periode van 30 dagen na de beëindiging van de studentenovereenkomst.

Je hebt enkel recht op het loon voor de nabetaalde feestdag(en) indien je op deze feestdag(en) niet bij een andere werkgever tewerkgesteld bent.

Lees hier alles over studentenwerk!

i.s.m. SD WORX