Alles wat je moet weten over deeltijds werken

Wanneer tweeverdieners aan kinderen beginnen, kiest vaak een van beide partners ervoor een stapje terug te zetten. Maar ook steeds meer managers en mensen zonder kinderen ontdekken de geneugten van een halftijdse of viervijfdejob. Wat moet je weten voor je zelf de stap zet?

 

A. DE CIJFERS

B. DEELTIJDS WERKEN: DE REGELS

C. KAN JE WERKGEVER JE PLOTS DWINGEN OM DEELTIJDS TE WERKEN?

D. DEELTIJDS WERKEN: JE LOON

E. DEELTIJDS WERKEN: OVERUREN

F. DEELTIJDS WERKEN: JE VAKANTIE

G. JE WIL GRAAG VIER VIJFDE WERKEN. WELK SYSTEEM IS HET VOORDELIGST?

 

 

A. DE CIJFERS

Van alle werkenden werkt ongeveer een vierde deeltijds. Bij loontrekkenden ligt het percentage met 27% nog hoger. Deeltijds werk blijft vooral een vrouwenaangelegenheid: 44,3% van de loontrekkende vrouwen werkt deeltijds. Van hun mannelijke collega’s werkt 10,6% deeltijds. (FOD Economie, cijfers 2015)

 

B. DEELTIJDS WERKEN: DE REGELS

Er is sprake van deeltijdse arbeid wanneer de werknemer op regelmatige en vrijwillige basis gedurende een kortere periode dan de normale voltijdse arbeidsprestatie werkt. Hieronder valt dus niet occasionele, tijdelijke en seizoensarbeid.

 

De algemene regel vereist dat alle deeltijdse werknemers op dezelfde manier zouden worden behandeld als hun voltijdse collega’s. Zij hebben dus identieke rechten als de voltijdse werknemers, maar deze rechten staan in verhouding tot hun prestaties. Zo moeten deeltijdse werknemers moeten voor een gelijk werk of voor een werk van gelijke waarde in verhouding hetzelfde loon ontvangen als de voltijdse werknemers.

 

 

Voorwaarden

1. De arbeidsovereenkomst

De arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen.

 

2. Werkroosters

Deze arbeidsovereenkomst dient uitdrukkelijk de wekelijkse arbeidsduur en (de verwijzing naar) het werkrooster te vermelden. De werkroosters moeten precies bepalen op welke dagen en gedurende welke uren er moet gewerkt worden om het aantal arbeidsuren te bekomen.

Werkt de werknemer met een variabel uurrooster, dan moeten de werkroosters minstens 5 werkdagen op voorhand bekendgemaakt worden. Deze termijn kan enkel gewijzigd worden door middel van een algemeen verbindend verklaarde sectorale cao.

Als de werkroosters niet op de voorgeschreven wijze zijn openbaar gemaakt, wordt de werknemer onweerlegbaar vermoed voltijdse arbeidsprestaties te hebben geleverd, tenzij de gecontroleerde werknemer in de materiële onmogelijkheid verkeert om voltijdse arbeid te verrichten. Bijvoorbeeld de werknemer die bij twee verschillende werkgevers verbonden is door een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid. Gelet op het feit dat deze verplichting bedoeld is om te vermijden dat werknemers in het 'zwart' zouden tewerkgesteld worden, kan dit vermoeden echter alleen worden ingeroepen door de controle-instanties maar dus niet door de werknemer zelf. Het gevolg zou dus kunnen zijn dat de werkgever sociale zekerheidsbijdragen op een voltijds loon moet betalen voor een werknemer die in werkelijkheid slechts deeltijdse prestaties levert.

Als de werknemer uren presteert boven het voorziene uurrooster, dan dienen deze uren door de werkgever geregistreerd te worden in een speciaal controledocument of afwijkingsregister.

 

3. De 1/3-regel

De wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse werknemer moet minimum 1/3de bedragen van de wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer die in de onderneming tot dezelfde categorie behoort. Zo moet de deeltijdse werknemer in een onderneming waar de voltijdse werknemers 38 uur per week werken minimum 12 uur en 40 minuten werken.

 

4. De 3-uren regel

Elke werkperiode van de werknemer mag niet korter zijn dan drie uren. Een werkperiode is niet synoniem van 'een dagprestatie'. Een werknemer die bijvoorbeeld ’s morgens en ’s avonds moet werken, moet zowel ’s morgens als ’s avonds drie uren werken.

 

C. KAN JE WERKGEVER JE PLOTS DWINGEN OM DEELTIJDS TE WERKEN?

 

Eenzijdige wijziging verboden

Je werkgever kan jouw arbeidsduur niet eenzijdig wijzigen. Een eenzijdige wijziging van de arbeidsduur is immers een wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst. Voert jouw werkgever een dergelijke wijziging toch eenzijdig door, dan zal dit beschouwd worden als een stilzwijgend (of 'impliciet') ontslag. Dit geeft jou het recht op een verbrekingsvergoeding.

 

Arbeider: tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische oorzaken

Als jouw werkgever het bestaande arbeidsritme in de onderneming tijdelijk niet kan handhaven ten gevolge van economische factoren, kan hij een regeling van tijdelijke werkloosheid ingevolge werkgebrek invoeren. Deze regeling geldt enkel voor arbeiders. Als werknemer  blijf je dan verder in dienst, maar de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst wordt tijdelijk volledig of gedeeltelijk geschorst.

Let wel: de economische oorzaken moeten conjunctureel zijn en niet structureel. Als werknemers voortdurend tijdelijk werkloos worden gesteld, kan de RVA beslissen dat de werkloosheid een structureel karakter heeft en dat vanaf een bepaalde datum de tijdelijke werkloosheid niet meer of nog slechts in beperkte mate aanvaard zal worden.

 

Bediende: schorsing ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden

Kan jouw werkgever als een onderneming in moeilijkheden beschouwd worden en is hij gebonden door een collectieve arbeidsovereenkomst of door een goedgekeurd ondernemingsplan, dan kan hij overgaan tot een volledige schorsing van de uitvoering van jouw arbeidsovereenkomst of voor jou een regeling van gedeeltelijke arbeid invoeren.

Deze schorsing of deze regeling van gedeeltelijke arbeid moet gerechtvaardigd worden door economische oorzaken die verband houden met de crisis.

 

 

D. DEELTIJDS WERKEN: JE LOON

Een deeltijdse werknemer ontvangt voor gelijkwaardige prestaties een loon dat precies in verhouding staat tot het loon van zijn voltijdse collega. Een deeltijdse werknemer die minder werkt dan 1/3 van de arbeidsduur van zijn voltijdse collega met dezelfde functie, heeft toch recht op het loon dat overeenstemt met een wekelijkse arbeidsduur van 1/3 van de voltijdse arbeidsduur in de onderneming.

 

Let wel!

Dit geldt niet als je werkt volgens een toegelaten afwijking op de minimale wekelijkse arbeidsduur. Je wordt vergoed voor je reëel gepresteerde uren.

 

Voorbeeld:

Een werknemer die tewerkgesteld is met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van acht uren, in twee blokken van vier uren ontvangt het loon voor deze acht uren. Het loon van een deeltijdse werknemer (tewerkgesteld volgens een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur volgens een variabel werkrooster) wordt bepaald op basis van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur die in de arbeidsovereenkomst vermeld wordt.

 

 

E. DEELTIJDS WERKEN: OVERUREN

Als een deeltijdse werknemer in het kader van zijn tewerkstelling moet werken buiten de overeengekomen werkroosters, presteert hij zogenaamde 'bijkomende uren'. Een bijkomend uur = elk arbeidsuur dat door een deeltijdse werknemer wordt gepresteerd buiten de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen arbeidsduur.

 

Hierbij mag echter niet de normale arbeidsduur die in de onderneming geldt voor voltijdse werknemers, overschreden worden. Als een deeltijdse werknemer bijkomende uren presteert, dan worden deze prestaties beschouwd als overwerk die recht geven op overloon.

 

Principe

Onder welke voorwaarden en in welke mate er bijkomende uren kunnen worden gepresteerd wordt bepaald bij collectieve arbeidsovereenkomst. Indien er binnen de sector geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten is, kunnen bijkomende uren op verzoek van de werkgever slechts met instemming van de werknemer verricht worden.

 

Herziening van de arbeidsovereenkomst en inhaalrust

Wanneer het voorziene werkrooster over een periode van een kwartaal gemiddeld met één uur per week wordt overschreden, kan de werknemer kiezen tussen:

  • een herziening van zijn arbeidsovereenkomst of
  • de toekenning van een niet-betaalde bijkomende rustperiode.

Een werknemer kan enkel inhaalrust vragen wanneer de duur van de bijkomende uren (die hij tijdens het kwartaal presteerde) 20% bedraagt van zijn werkrooster. Deze inhaalrust moet worden opgenomen binnen 13 weken volgend op het kwartaal waarin de bijkomende uren werden gepresteerd.

 

Afspraken over dagen en uren waarop de inhaalrust wordt toegekend, gebeuren in akkoord tussen werkgever en werknemer. Bij gebrek aan dit akkoord moet de inhaalrust per minimumschijf van één uur worden toegekend. Bovendien mag de inhaalrust per week niet meer bedragen dan 20% van de in de arbeidsovereenkomst vastgestelde wekelijkse arbeidsduur.

 

 

F. DEELTIJDS WERKEN: JE VAKANTIE

Er bestaat een wettelijk minimum aan vakantiedagen:

Als je een volledig jaar voltijds gewerkt hebt in een systeem van zes dagen per week, dan heb je recht op 24 vakantiedagen.

Heb je een heel jaar gewerkt in een systeem van vijf dagen per week, dan heb je recht op 20 vakantiedagen.

Daarnaast heb je nog recht op 10 wettelijke feestdagen.

 

 

Ben je arbeider?

Voor arbeiders wordt gewerkt met een vakantiedagentabel, die je terugvindt op de site voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

 

Werk je deeltijds?

Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal vakantiedagen pro rata berekend. Als je een vier vijfde contract hebt, zal je een 16 vakantiedagen hebben als je het jaar ervoor een heel jaar gewerkt hebt.

 

Wat bij overgang van voltijds naar deeltijds?

Een bediende die in het vakantiedienstjaar voltijds werkte, maar sedert dit jaar halftijds, zal tijdens dit vakantiejaar recht hebben op vier weken vakantie in zijn deeltijdse regime. Op het gedeelte van de prestaties dat hij dit jaar minder presteert en geen recht op vakantiedagen opent, moet de werkgever nog wel enkelvoudig en dubbel vakantiegeld betalen.

 

Deeltijdse werknemers die overschakelen naar een hoger aantal uren of die voltijds gaan werken, hebben sinds 1 januari 2013 ook recht op aanvullende vakantie. Hetzelfde geldt voor werknemers die na een periode van gedeeltelijk ouderschapsverlof terug voltijds gaan werken.

 

G. JE WIL GRAAG VIER VIJFDE WERKEN. WELK SYSTEEM IS HET VOORDELIGST?

 

Kan ik later nog overschakelen op 1/5de tijdskrediet?

Om in aanmerking te komen voor loopbaanvermindering met 1/5de, moet je voltijds tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag. Bij deeltijds werken is er niet voldaan aan deze tewerkstellingsvoorwaarde en zal je later dus niet kunnen genieten van 1/5de tijdskrediet.

 

In het andere scenario zal dit wel nog kunnen. Verlof zonder wedde wordt immers geneutraliseerd. Dit betekent dat deze periode niet worden meegeteld voor de berekening van de 12 maanden. Verlof zonder wedde verlengt dus, voor zijn duur, de periode van 12 maanden.

 

Welke impact hebben beide scenario's op...

1. Verlof en vakantiegeld

Aangezien je verlofdagen en je vakantiegeld berekend worden op basis van je prestaties in het jaar voordien, zal je in beide scenario's evenveel moeten inleveren.

 

2. Eindejaarspremie

Ook je eindejaarspremie wordt berekend op basis van je prestaties. Deeltijds werken betekent dus een 'deeltijdse' eindejaarspremie. Tenzij in jouw sector onbetaald verlof gelijkgesteld wordt met prestaties, zal ook in het andere scenario je eindejaarspremie lager liggen.

 

3. Recht op werkloosheidsuitkeringen

Deeltijds werken:

Om toegelaten te worden tot het recht op werkloosheidsuitkeringen moet je als vrijwillig deeltijdse werknemer aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • tewerkgesteld zijn in een deeltijds arbeidsregime die normaal per week minstens 12 uren bedraagt of minstens 1/3 bedraagt van een voltijdse regeling in de firma;
  • de werknemer hetzelfde aantal halve arbeidsdagen bewijst als het aantal volledige arbeidsdagen dat vereist is om voltijds toelaatbaar te zijn.

De referteperiode die in aanmerking wordt genomen bij een voltijdse werknemer wordt verlengd met 6 maanden.

Conclusie: verlies je je job, dan kan je een uitkering krijgen voor de uren waarop je gewoonlijk tewerkgesteld was.

 

Fulltime contract, 1 dag verlof zonder wedde: Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet je als werknemer binnen een referteperiode een bepaald aantal arbeidsdagen (en/of gelijkgestelde dagen) bewijzen.

Werknemers in een voltijdse arbeidsregeling moeten:

  • 624 arbeidsdagen bewijzen tijdens de periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen;
  • bij gebreke daaraan, minstens 312 arbeidsdagen bewijzen in voornoemde referteperiode van 36 maanden én 1.560 arbeidsdagen tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de referteperiode;
  • bij gebreke daaraan, minstens 416 arbeidsdagen bewijzen in de referteperiode van 36 maanden én per ontbrekende arbeidsdag 8 bijkomende arbeidsdagen tijdens de 10 jaar voorafgaand aan de referteperiode.

Conclusie: Onbetaald verlof kan dus invloed hebben op het recht op werkloosheidsuitkeringen. In principe kan je bij onbetaald verlof van 1 dag per week nog aan deze voorwaarde voldoen.

 

4. Pensioen

Vrijwillig deeltijds werken heeft ook gevolgen voor het pensioen. Het pensioen wordt berekend op basis van het aantal dagen dat de werknemer heeft gewerkt en op zijn deeltijds loon. Onbetaald verlof heeft eveneens gevolgen voor het pensioen. Dit verlof wordt namelijk niet meegeteld voor de berekening van het pensioen.

 

Conclusie

Wil je later nog overstappen op 1/5de tijdskrediet, dan kies je sowieso best voor een fulltime contract met een dag onbetaald verlof per week. Om in aanmerking te komen voor loopbaanvermindering met 1/5de, moet je immers voltijds tewerkgesteld zijn gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de schriftelijke aanvraag.

 

Voor je pensioen, je verlofdagen, je vakantiegeld en je eindejaarspremie maakt het niet zoveel uit welk scenario je kiest. Voor je recht op werkloosheidsuitkering is het fulltime contract het voordeligst. Je vergoeding zal hoger liggen dan in het andere scenario.