Welke rechten en plichten heb je bij een startbaanregeling?

Welke rechten en plichten heb je als je tewerkgesteld wordt in het kader van een startbaanovereenkomst? Hoe beëindig je je contract? Mag je sollicitatieverlof nemen? En welk loon krijg je?

Loon van de jongere

Werk je met een startbaanovereenkomst, dan heb je recht op het normale loon dat in de onderneming geldt voor deze functie. In een startbaanovereenkomst type 1 echter, kan voorzien worden dat gedurende hoogstens de eerste 12 maanden van de uitvoering ervan, een bedrag van maximaal 10 % van het loon besteed wordt aan een opleiding.

Je ontvangt dan 90 % van het normale loon, met dien verstande dat het loon dat je ontvangt nooit lager mag zijn dan het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen, zijnde 1.387,49 EUR (bedrag van kracht sinds 1 oktober 2008).

Sollicitatieverlof

Gedurende de eerste 12 maanden van de uitvoering van je startbaanovereenkomst heb je heb het recht om met behoud van je loon afwezig te zijn van het werk om in te gaan op werkaanbiedingen. Je moet in zo'n geval aan de werkgever een attest voorleggen met dag, uur en plaats waar je je hebt aangeboden.

Einde van de startbaan

De startbaanovereenkomst blijft onderworpen aan de normale regels die het type overeenkomst (type 1, type 2 of ype 3) beheersen. Dit geldt ook op het vlak van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Een startbaanovereenkomst type 1 kan dus in principe enkel beëindigd worden op dezelfde manier waarop een gewone arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd, d.i.

- door opzegging mits inachtname van een opzeggingstermijn,
- door verbreking mits betaling van een verbrekingsvergoeding,
- door ontslag omwille van dringende reden,
- door overmacht,
- in onderling akkoord

Op dit principe bestaat een belangrijke uitzondering: indien de jongere een andere baan heeft gevonden, kan hij de startbaanovereenkomst gedurende de eerste 12 maanden van de uitvoering van de startbaanovereenkomst, opzeggen mits inachtname van een opzeggingstermijn van 7 dagen. Deze termijn gaat in op de dag volgend op de dag van de betekening. De dag van betekening is de derde werkdag volgend op de betekening van het ontslag. Deze uitzondering geldt alleen voor een opzegging door de jongere zelf. Indien de werkgever de startbaanovereenkomst wenst te beëindigen, moet hij de gewone wettelijke principes volgen, van toepassing op de onderliggende overeenkomst.

I.s.m. SD Worx