Waarom werd een startbaanregeling in het leven geroepen?

Oorspronkelijk was deze wet bedoeld om alle jongeren te integreren in de arbeidsmarkt en hen arbeidservaring te laten opdoen binnen de 6 maanden nadat ze de school verlaten hebben.

Ondertussen beantwoordt deze wet al aan een ruimere doelstelling: de bevordering van de tewerkstelling van alle jonge werkzoekenden, ongeacht of zij al dan niet sinds minder dan 6 maanden de school hebben verlaten.

De wet wil deze doelstelling realiseren door:

- in hoofde van werkgevers die minstens 50 werknemers tewerkstellen een verplichting te creëren de beoogde jonge werkzoekenden tewerk te stellen
- aan de tewerkstelling van extra behartigenswaardige categorieën, zoals laaggeschoolden, voordelen te koppelen. Het voornaamste voordeel is een vermindering van de bijdragen die de werkgever verschuldigd is aan de RSZ (de zgn. doelgroepvermindering jonge werknemers).

I.s.m. SD Worx