Mogen alle werkgevers gebruik maken van een startbaanovereenkomst?

De startbanenverplichting is in principe van toepassing op alle werkgevers die ten minste 50 werknemers in dienst hadden op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar. De verplichting geldt dus zowel voor werkgevers uit de privésector als voor openbare werkgevers.

Een belangrijke vaststelling voor de toepassing van deze wet, is dat de non-profitsector gerekend wordt tot de openbare sector. Het onderscheid tussen openbare sector enerzijds en private sector anderzijds is van belang omdat de wet aan beide verschillende verplichtingen oplegt.

1. Privésector

De verplichting om jongeren aan te werven met een startbaanovereenkomst rust op iedere werkgever die behoort tot de privésector en die ten minste 50 werknemers in dienst had op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar.
Het aantal jongeren dat in dienst moet worden genomen met een startbaanovereenkomst, bedraagt 3 % van het personeelsbestand, berekend in voltijdse equivalenten (VTE), tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.

2. Openbare sector

Iedere werkgever uit de openbare sector en uit de non-profitsector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers in dienst had, heeft eveneens de verplichting jongeren aan te werven met een startbaanovereenkomst.
Het aantal jongeren dat met een startbaanovereenkomst moet worden tewerkgesteld, bedraagt voor deze categorie van werkgevers echter slechts 1,5 % van het personeelsbestand tijdens het tweede kwartaal van het voorgaande jaar.
Uitzondering:  de federale overheidsdiensten en –instellingen moeten ook een jongerenquotum van 3% halen.

3. Invulling van de startbaanverplichting

Bij het nagaan of de werkgever zijn startbaanverplichting al dan niet vervult, mogen naast de jongeren die daadwerkelijk met een startbaanovereenkomst worden tewerkgesteld, ook alle overige werknemers mee in aanmerking worden genomen tot en met de laatste dag van het kwartaal waarin ze de leeftijd van 26 jaar bereiken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor studenten tewerkgesteld in het kader van een studentenovereenkomst en jongeren waarvoor een financiële enveloppe is voorzien voor het creëren van bijkomende tewerkstelling voor laaggeschoolden in de non-profitsector.
Anderzijds mogen de volgende categorieën jongeren dubbel in aanmerking worden genomen op voorwaarde dat zij met een echte startbaanovereenkomst worden aangeworven:

- jongeren van buitenlandse afkomst;
- jongeren van buitenlandse afkomst die ter vervanging van een bruggepensioneerde in dienst worden genomen;
- mindervalide jongeren

Onder "personen van buitenlandse afkomst" worden de volgende personen begrepen

- personen die niet de nationaliteit bezitten van een Staat die deel uitmaakt van de Europese Unie;
- of personen van wie minstens één van de ouders deze nationaliteit niet bezitten;
- of personen van wie minstens twee van de grootouders deze nationaliteit niet bezitten of bezaten op het ogenblik van hun overlijden.

Onder "mindervalide persoon" wordt de persoon begrepen die als dusdanig ingeschreven is bij het "Vlaams Fonds voor de Integratie van Personen met een Handicap" of bij "L'agence wallonne pour l'intégration des Personnes handicapées" of bij de "Service bruxellois francophone des personnes handicapées" of bij de "Dienststelle der deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge".
Opdat een jongere als mindervalide zou worden beschouwd, wordt vereist dat hij door middel van een attest van één van de hierboven genoemde instellingen, bewijst dat hij aldaar is ingeschreven.

4. Vrijgestelde werkgevers

De volgende werkgevers kunnen onder bepaalde voorwaarden een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de startbaanverplichting bekomen:

- werkgevers die zich in moeilijkheden bevinden;
- private werkgevers die een geleidelijke afbouw van het personeelsbestand hebben gekend;
- werkgevers behorende tot een sector die redelijke inspanningen heeft geleverd ten gunste van de werkgelegenheid;
- werkgevers die tot de onderwijssector behoren;
- werkgevers die met de Minister een tewerkstellingsovereenkomst afsluiten. De mogelijkheid om een tewerkstellingsovereenkomst af te sluiten, wordt voorbehouden aan de volgende categorieën van werkgevers: seizoensondernemingen; groepen van werkgevers; gefusioneerde ondernemingen; gesplitste ondernemingen;
- werkgevers die leerlingen of cursisten als stagiair onthalen.

I.s.m. SD Worx