Kan mijn werkgever mijn vakantieperiode opleggen?

"Ik moet verplicht vakantie opnemen in de zomer gezien mijn bedrijf sluit. Kan mijn werkgever mij verplichten om dan vrij te nemen?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

De werkgever kan inderdaad de vakantie collectief vastleggen. Dit kan gebeuren in een sectorale overeenkomst, die ten laatste op 31 december van het vakantiedienstjaar moet worden gesloten.

Is er op sectoraal vlak niets geregeld, dan kan de werkgever op ondernemingsvlak ook een collectieve vakantieperiode worden overeengekomen.

Akkoord tussen partijen noodzakelijk

Een werkgever kan deze collectieve vakantieperiode op ondernemingsvlak niet eenzijdig invoeren. De sluitingsperiode moet worden bepaald met de ondernemingsraad. Als dit niet mogelijk is, wordt er een regeling getroffen tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. Is er ook geen syndicale afvaardiging, dan moet er een akkoord zijn met alle werknemers. Bij gebrek aan een beslissing, wordt er een individueel akkoord gesloten tussen werkgever en werknemer. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door opname van een bepaling in het arbeidsreglement.

Onvoldoende vakantiedagen

Werknemers die geen voldoende vakantierechten hebben opgebouwd in hun vakantiedienstjaar (= voorafgaand kalenderjaar) om de volledige periode van sluiting te overbruggen, kunnen tijdelijk werkloos worden gesteld voor de dagen die niet gedekt zijn door vakantiegeld.  De uitkering tijdelijke werkloosheid moet aangevraagd worden bij het werkloosheidsbureau.

Opgelet! Het feit dat de werknemer geen vakantiedagen meer heeft, mag niet het gevolg zijn van de eigen keuze van de werknemer. Anders gezegd, de werknemer moet zijn betaalde vakantiedagen bij voorrang opnemen tijdens de periode van sluiting. Doet hij dit niet, dan wordt hij voor een aantal sluitingsdagen gelijk aan het aantal vrij gekozen vakantiedagen geacht vrijwillig werkloos te zijn zonder loon en heeft hij voor deze dagen geen recht op een werkloosheidsuitkering. Deze redenering geldt uiteraard niet voor vakantiedagen genomen bij een voorgaande werkgever.