Hoe beëindig je een studentenovereenkomst?

De studentenovereenkomst moet steeds de begin- en einddatum vermelden. De overeenkomst neemt automatisch een einde bij het verstrijken van deze termijn. Maar de studentenovereenkomst kan ook in de loop van de overeenkomst beëindigd worden.

Een studentencontract kan steeds beëindigd worden in onderling akkoord. Ingeval van een éénzijdige beëindiging gelden volgende regels:

Tijdens de proefperiode

Tijdens de eerste zeven dagen van de proefperiode kan de overeenkomst niet éénzijdig beëindigd worden, tenzij om dringende redenen.

De partij die de overeenkomst toch beëindigt in deze periode, is een opzeggingsvergoeding verschuldigd gelijk aan het loon van de resterende dagen van de minimumduur van de proefperiode.

Vanaf de achtste dag tot het einde van de proefperiode, kan de overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd. Er dient in dat geval geen opzeggingstermijn te worden nageleefd of een vergoeding te worden betaald.

Na de proefperiode

Indien de studentenovereenkomst wordt beëindigd na de proefperiode gelden de volgende opzeggingstermijnen:

duur van de overeenkomst opzegging door de werkgever opzegging door de student
tot 1 maand 3 dagen 1 dag
meer dan 1 maand 7 dagen 3 dagen
De opzegging

De opzegging moet schriftelijk gebeuren. De werkgever dient de opzeggingstermijn te betekenen met een aangetekend schrijven of met een deurwaardersexploot. De student kan de opzeggingsbrief ook overhandigen aan de werkgever.

Een aangetekende brief heeft slechts uitwerking de derde werkdag na datum van verzending. De opzeggingsbrief dient steeds de ingangsdatum en de duur van de opzeggingstermijn te vermelden.

De opzeggingstermijn

De opzeggingstermijn begint te lopen op de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn werd betekend

Andere redenen voor het verbreken van een studentenovereenkomst

Beëindiging in geval van ziekte of ongeval

De wetgeving voorziet uitdrukkelijk dat de werkgever een einde kan stellen aan de studentenovereenkomst als de student langer dan 7 kalenderdagen arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval.

De werkgever dient dan een opzeggingsvergoeding te betalen gelijk aan de duur van de opzeggingstermijn, of het nog te lopen deel van de opzeggingstermijn.

Beëindiging als sanctie van het niet vervullen van formaliteiten

Als er geen schriftelijke overeenkomst werd opgemaakt of deze niet alle verplichte vermeldingen bevat of ingeval de DIMONA-verplichting niet werd nageleefd, kan de student steeds de overeenkomst zonder opzegging en zonder vergoeding beëindigen.

De werkgever moet, indien voorgaande formaliteiten niet werden vervuld, de gewone opzeggingstermijnen voor een contract van onbepaalde duur naleven.

I.s.m. SD Worx