Gelden er speciale regels als je voor een buitenlands bedrijf werkt?

"Ik heb een aanbod gekregen om vanuit België te werken voor een buitenlands bedrijf. Gelden er voor mij specifieke regels? Wat betekent dit voor mijn belastingaangifte?"
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

Het antwoord op de vraag is verschillend of de tewerkstelling zich enkel situeert in België, dan wel in meerdere landen. We veronderstellen dat je werkt als werknemer en niet als zelfstandige of bedrijfsleider.

Belasting

Een Belgisch rijksinwoner is in principe onderworpen aan de Belgische belasting op basis van zijn wereldwijd inkomen.

Als iemand enkel fysiek in België werkt, geldt dit principe onverkort. Het feit dat men verbonden is met een buitenlandse werkgever heeft geen invloed op deze situatie. Het volledig inkomen is onderworpen aan de Belgische belasting.

Werk je ook gedeeltelijk in het buitenland, bijvoorbeeld op zetel van de buitenlandse werkgever, dan kom je in aanraking met de fiscale aspecten van een grensoverschrijdende tewerkstelling. Bij een tewerkstelling in het buitenland of gelijktijdig in meerdere landen zal jesteeds moeten onderzoeken of het inkomen dat betrekking heeft op de buitenlandse prestaties aldaar niet onderworpen is aan belasting.

Met de meeste geïndustrialiseerde landen heeft België een verdrag afgesloten om dubbele belasting te vermijden. Zij bepalen welk land welk (een gedeelte van het) inkomen mag belasten. De inkomsten die belast zijn in het buitenland, zijn vrijgesteld in België, maar wel met progressievoorbehoud. Deze methode houdt in dat de inkomsten niet belast worden in België doch in aanmerking worden genomen om het belastingtarief te bepalen dat van toepassing is op de overige in België belastbare inkomsten.

Sociale zekerheid

Als je woont en uitsluitend werkt in België blijft de Belgische sociale zekerheid van toepassing. Het feit dat je een arbeidsovereenkomst hebt met een buitenlandse werkgever is hier eveneens irrelevant.

Werk je in meerdere landen zal je, zoals op fiscaal vlak, moeten onderzoeken onder welk sociaalzekerheidsregime je onderworpen bent. Binnen de Europese Unie wordt dit geregeld door een verordening waarbij het principe luidt dat slechts één sociale zekerheidswetgeving van toepassing is.

Binnen de EU blijf je onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van je woonstaat op voorwaarde dat je als werknemer 'substantiële activiteiten' in die woonstaat verricht. Concreet betekent dit dat je als werknemer minstens 25% van je arbeidstijd in je woonstaat moet verrichten, of dat je in dat land minstens 25% van je loon of omzet ontvangt. Als er binnen de woonstaat dus geen 'substantiële activiteiten' plaatsvinden, val je onder de SZ-wetgeving van de lidstaat waar de zetel of domicilie van de andere werkgever is gevestigd.