Het ontslag volgens de letter van de wet

Opzegtermijn, ontslagvergoeding en uitkeringen: bij een ontslag komen heel wat praktische regelingen kijken. “Hoe bereken ik mijn opzegtermijn?”, “Tot wie moet ik me wenden met mijn ontslagbrief?”,  “Wat gebeurt er met mijn overgebleven vakantiedagen”? Op deze en veel meer vragen, krijg je hier antwoord. 

Inhoud:

 1. Hoe lang is mijn opzegtermijn?
 2. Ontslagvergoeding
 3. Sollicitatieverlof
 4. Welke instanties moet je aanspreken?
 5. Hoeveel werkloosheidsuitkering krijg je? 
 6. Wat als...?: Nog een aantal praktische vragen

 

Als je ontslag neemt of krijgt, moet je soms een opzegtermijn respecteren. Vaak kom je met je werkgever tot een akkoord over hoe lang die opzegtermijn zal zijn.  De periode dat je nog doorwerkt, na je ontslag, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidscontract. De berekening van de opzegtermijn is immers veranderd sinds de invoer van het eenheidsstatuut op 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut stelt arbeiders en bedienden gelijk. Sinds die datum wordt de opzegtermijn berekend op je anciënniteit voor en na die datum.

 

Je arbeidscontract ging in na 1 januari 2014

Wanneer je zelf ontslag neemt, is de opzegtermijn die je moet naleven maar de helft van de opzegtermijn bij ontslag door de werkgever. En sinds het eenheidsstatuut maakt het niet uit of je havenarbeider of HR-manager bent, wanneer je na 1 januari 2014 even lang gewerkt hebt, is je opzegtermijn dezelfde.

 

 

Opzegtermijn wanneer je ontslag neemt

Opzegtermijn wanneer je ontslag krijgt

<3 maanden

1 week

2 weken

3 < 6 maanden

2 weken

4 weken

6 < 9 maanden

3 weken

6 weken

9 < 12 maanden

3 weken

7 weken

18 < 21 maanden

5 weken

10 weken

21 < 24 maanden

5 weken

11 weken

3 jaar

6 weken

12 weken

4 jaar

6 weken

13 weken

5 jaar

7 weken

15 weken

 

 • Vanaf het 6de jaar tot het 20ste jaar anciënniteit verandert de berekening voor de opzegtermijn. Die neemt toe met telkens 3 weken per begonnen jaar anciënniteit. Wanneer een werkgever dus een werknemer ontslaat met 20 jaar anciënniteit, moet hij rekening houden met een opzegtermijn van 60 weken.
 • Vanaf het 21ste jaar anciënniteit verandert de situatie opnieuw, dan moet de werkgever rekenen op 1 week extra opzegtermijn per jaar.
 • Wie zelf ontslag neemt, blijft vanaf het 8ste jaar recht hebben op 13 weken anciënniteit. Na het 8ste jaar blijft de opzegtermijn geplafonneerd op 13 weken.

 

Je was al aan het werk voor 1 januari 2014

De opzegtermijn die je opgebouwd hebt voor 1 januari 2014, blijft behouden. Je draagt die opgebouwde opzegtermijn mee in je ‘rugzakje’. Vanaf dan gelde de nieuwe opzegtermijnen. Die worden opgeteld bij je opzegtermijn in je rugzakje. Voor het eenheidsstatuut inging, was de duur van je opzegtermijn afhankelijk van je statuut en van je bruto jaarloon.

TIP

Voor het eenheidsstatuut was de duur van je opzegtermijn afhankelijk van je statuut en van je bruto jaarloon. Wie zijn opzegtermijn wil berekenen kan een kijkje nemen op: ‘Hoelang duurt de opzegtermijn voor bedienden’?

 

Niet in te korten:

In principe kan je nooit je opzegtermijn inkorten met bijvoorbeeld inhaalrust of CAO-vakantiedagen. Alleen als je werkgever ermee akkoord gaat, is een verkorting mogelijk.

 

Wat met CAO-vakantiedagen, vakantie of inhaalrust ?

Stel je hebt nog vakantiedagen staan of je in bevallingsverlof gaat, wat gebeurt er dan met je opzegtermijn?

 • Je krijgt ontslag: je opzegtermijn stopt tijdens wettelijke vakantie, zwangerschap- en bevallingsrust, voorlopige hechtenis, arbeidsongeschiktheid, inhaalrust – in de volksmond ‘recup’ – of loopbaanonderbreking. Als een van deze schorsingsgevallen zich voordoet tijdens de opzegtermijn, wordt die verlengd voor de duur van de schorsing.
 • Je neemt ontslag: wanneer je zelf ontslag neemt, blijft de opzegtermijn gewoon verder lopen tijdens deze schorsingsdagen. Als je inhaalrust of CAO-vakantiedagen opneemt tijdens de opzegtermijn, wordt die niet verlengd. Als je die dagen niet opneemt, ontvang je loon voor de niet-genomen dagen vakantie.
 • CAO-vakantiedagen: deze neem je het best zoveel mogelijk op voor het einde van je opzegtermijn. In veel sectoren vervallen ze immers automatisch bij het einde van het contract of opzegtermijn.

 

 

Je werkgever wil misschien liever dat je meteen stopt in plaats van je opzegtermijn uit te doen. In dat geval moet hij een ontslagvergoeding uitbetalen. Die “gouden handdruk” komt overeen met je loon plus vakantiegeld, eindejaarspremie en extralegale voordelen die je tijdens de opzegperiode zou ontvangen als je aan het werk blijft.

 

Hoeveel bedraagt je ontslagvergoeding ?

Om te weten hoeveel je bruto ontslagvergoeding bedraagt, vermenigvuldig je het aantal weken van je opzegtermijn met je bruto weekloon. Hou er wel rekening mee dat je bruto ontslagvergoeding veel hoger zal zijn dan het nettobedrag dat je uitbetaald krijgt. Je moet  namelijk nog bedrijfsvoorheffing betalen.

 

In één keer uitbetaald of per maand ?

In principe wordt bij de stopzetting van het contract het loon in één keer uitbetaald. Maar in de praktijk gebeurt dat niet altijd. Een ontslagvergoeding van een werknemer met een hoge anciënniteit kan immers een serieuze dobber zijn voor de werkgever. In dat geval kan de werkgever met je overeenkomen je maandelijks uit te betalen zonder dat je effectief werkt tijdens de opzegtermijn.

TIP

Let op, als je ‘in onderlinge overeenkomst’ met je baas je contract te verbreekt, dan heb je geen recht op een ontslagvergoeding. Wettelijk gezien gaat het immers om een regelmatige beëindiging. Vooraleer je je ontslagbrief ondertekent, verzeker je je er dus best van dat wat je werkgever je aanbiedt, ook is waar je recht op hebt.

 

Wat met vakantiegeld ?

Als je bij je ontslag nog niet alle jaarlijkse vakantiedagen hebt opgenomen, word je daarvoor gecompenseerd. Ook de vakantiedagen waar je het volgend jaar recht op hebt, worden uitbetaald. Je hebt recht op 15,34 % van je jaarlijks bruto-loon voor je vakantie van volgend jaar. Als je bij een nieuwe werkgever aan de slag gaat, wordt het vakantiegeld dat je al kreeg verrekend.

 

Een deeltje is ook nog voor de fiscus:

Plots staat er een stevige som op je rekening. Maar hou er rekening mee dat ook de fiscus zijn deel komt opeisen. Je opzegvergoeding is immers belastbaar beroepsinkomen. Je betaalt er sociale zekerheidsbijdragen op. En gemiddeld gaat er tussen de 30 en 45% naar de belastingen. Met andere woorden: van wat je krijgt gaat gemiddeld de helft naar de fiscus.

 

 Of je nu  je ontslag gaf of kreeg, tijdens je opzegtermijn mag je verlof opnemen om een nieuwe job te zoeken. 

 

Dient voor:

Het sollicitatieverlof mag je voor allerlei zaken aanwenden: een sollicitatiebrief of cv schrijven, een gesprek, opzoekingswerk, selectieproeven afleggen…

 

Behoud van loon:

Tijdens je sollicitatieverlof behoud gewoon je loon. Hoeveel vrijaf je mag nemen, hangt af van de duur van de opzegtermijn en of je voltijds of deeltijds werkt. Een overzicht:

 

Outplacement ?

 

 

Nee

Laatste 26 weken

1 of 2 halve dagen per week

Nee

Periode voorafgaand aan laatste 26 weken

1 halve dag per week

Ja

Volledige duur opzegtermijn

1 of 2 halve dagen per week

 

Voorbeeld:

Je neemt ontslag met een opzegtermijn van 13 weken. Dan mag je 1 dag of 2 halve dagen per week afwezig zijn tijdens de volledige duur van de opzegtermijn om een nieuwe job te zoeken.

Als deeltijds medewerker heb je ook recht op deze afwezigheden, maar dan in verhouding tot je prestaties per week.

 

Niet op te sparen:

Je kan je sollicitatieverlofdagen niet meenemen naar de volgende week. Wil je toch je sollicitatieverlofdagen opsparen en in een keer opnemen, dan moet je het op een akkoordje weten te gooien met je werkgever.

 

Wat als mijn contract van bepaalde duur bijna afloopt?

In principe heb je geen recht op sollicitatieverlof als je contract van bepaalde duur afloopt en niet wordt verlengd. Maar de wetgever heeft een uitzondering voorzien naar aanleiding van het eenheidsstatuut. Onder strikte voorwaarden kan een contract van bepaalde duur ook eindigen in een opzegtermijn, maar wel enkel voor contracten gesloten vanaf 1 januari 2014.

 

Wil je na je ontslag een werkloosheidsuitkering ontvangen, dan wend je je het best zo snel mogelijk tot de juiste instanties. We overlopen even de gebruikelijke stappen.

 

VDAB

Heb je je ontslag gekregen en ben je gedomicilieerd in Vlaanderen ? Dan moet je je inschrijven bij de VDAB om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Je kan je inschrijven vanaf 4 weken voor het beëindigen van je contract tot 8 dagen erna. De datum van het einde van je contract staat  op je C4.

 • Rechten & plichten:

Ben je ingeschreven bij de VDAB dan heb je bepaalde rechten en plichten. Je ontvangt vacatures via mail of per brief, je bemiddelaar bij VDAB begeleidt je bij je zoektocht, je kan gratis opleidingen volgen, je kan premies krijgen als je werk zoekt of een erkende opleiding volgt.  De VDAB verwacht ook een aantal zaken van jou. Je dient actief te zoeken naar werk, de VDAB  volgt op of je voldoende doet om werk te vinden. Je bent ook verplicht om te reageren op een uitnodiging van je bemiddelaar  voor een gesprek, job of opleiding.

 

Ga naar de Hulpkas of vakbond

 • Wanneer je na ontslag niet onmiddellijk een nieuwe job vindt, heb je recht op een werkloosheidsuitkering.
 • Als je een opzegtermijn moet uitdoen, kan je pas nadien uitkering. Tijdens je opzegtermijn krijg je immers nog een normaal loon.
 • Je kan terecht bij 4 uitbetalingsinstellingen

§  De Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW). De dienstverlening is gratis.

§  Drie vakbonden: de liberale ACLVB, de christelijke ACV en de socialistische vakbond ABVV. Je moet lidgeld betalen om je aan te sluiten bij een vakbond en van de dienstverlening te genieten.

Zij bezorgen je nodige documenten, zoals je controlekaart- die je moet invullen en bezorgen. Daarnaast stellen ze ook een uitkeringsaanvraagdossier op en bezorgen dat aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Zij beslissen binnen de maand of je al dan niet recht hebt op een uitkering.

 • Wat neem je mee ?

§  Je ontslagdocument C4.

§  Het C6-formulier dat je van je ziekenfonds krijgt in geval van arbeidsongeschiktheid.

§  Je inschrijvingsbewijs van de VDAB

 • Wacht niet tot afloop van je opzegtermijn als je nadien uitkering wil ontvangen. Met het C4-document kan je je werkloosheidsuitkering aanvragen. Moet je nog een opzegtermijn presteren, dan krijg je het C4-document pas na afloop. Breng  het zo snel mogelijk binnen bij je uitbetalingsinstelling.

 

Je werkloosheidsuitkering wordt berekend door de RVA. Wil je in detail weten hoe jij aan je werkloosheidsuitkering komt, kan je terecht op de website van die instelling. We geven alvast enkele algemeen geldende regels.  

 

 1. Hoe berekent de RVA je werkloosheidsuitkering?

Het brutobedrag wordt berekend op basis van een aantal parameters:

o   Je gezinstoestand: samenwonend met gezin, alleenwonend of samenwonend zonder gezin

o   Je laatst verdiende loon: het loon van je laatste tewerkstelling van ten minste 4 aansluitende weken bij dezelfde werkgever. Ook daar zijn enkele voorwaarden aan gekoppeld: het loon moet gelijk zijn aan het bruto minimumloon (1.501,82 euro) en je werkgever moet socialezekerheidsbijdragen hebben betaald.

o   Je beroepsverleden: als je jonger bent dan 36 jaar moet je minstens 12 maanden voltijds gewerkt hebben vooraleer je recht hebt op een uitkering. Ben je tussen 36 en 49 moet je 18 maanden gewerkt hebben en als je 50 jaar of ouder bent, moet je 24 maanden gewerkt hebben.

 

 1. Je uitkering evolueert

Je uitkering zal na verloop van tijd zakken. Je doorloopt drie vergoedingsperiodes. Tijdens de eerste periode, die loopt over 12 maanden, ontvang je tijdens de eerste 3 maanden van werkloosheid 65% van je laatst verdiende loon. Vanaf 3 maanden zakt je werkloosheidsuitkering. De tweede periode bedraagt maximaal 36 maanden en de derde 48 maanden. Vanaf dan ontvang je als werkloze een forfaitaire uitkering. Het bedrag hangt af van je gezinssituatie en niet langer van je laatst verdiende loon. Het bedrag daalt ook afhankelijk van het aantal jaren dat je gewerkt hebt. Heb je bijvoorbeeld maar 2 jaar gewerkt, dan ontvang je na 1,5 jaar werkloosheid het minimumbedrag. Heb je 11 jaar gewerkt, krijg je pas na 3 jaar het minimumbedrag.

 

 1. Je uitkering zakt niet altijd

In drie situaties behoud je het bedrag dat je ontvangt:

o   Je hebt minstens 22 jaar in loondienst gewerkt (de vereiste loopbaanjaren zullen de komende jaren wel nog oplopen, vanaf 1 november 2017 ligt dit op 25 jaar)

o   Je bent minstens 33% blijvend arbeidsongeschikt

o   Je bent 55 jaar

 

Elk ontslag is anders. Daarom volgen hier nog een aantal specifieke vragen.

 

 1. Wat als je functie opnieuw is ingevuld een maand na jouw ontslag om economische redenen?

Je werkgever is verplicht om op je C4 een reden van ontslag te vermelden. Als hij  op je C4 ‘economische redenen’ aangaf en dit blijkt niet te kloppen, kan hij sancties oplopen wegens valsheid in geschrifte. De straf kan gaan van 3 tot 8 maanden gevangenisstraf en/of boetes van 550 tot 5.500 euro. De RVA voert hier een grondig onderzoek naar. Let wel op, als de RVA zou vaststellen dat je zelf voor een stuk aan de oorsprong ligt, kan je zelf sancties oplopen en tijdelijk geschorst worden voor je werkloosheidsuitkering. Je werkgever zal je in ieder geval niet terug in dienst nemen….

 

 1. Wat als je je ontslag onrechtvaardig vindt ? Kan je dat aanvechten?

Een werkgever kan nooit worden gedwongen een werknemer terug in dienst te nemen. In de Belgische arbeidswetgeving staat immers dat het niet mogelijk is om een onrechtvaardig ontslag ongedaan te maken. Je kan wel een bijkomende schadevergoeding eisen bovenop je opzegtermijn of –vergoeding.

o   Arbeiders kunnen een vergoeding overeenstemmend met 6 maanden loon claimen wanneer hun ontslag geen verband houdt met hun geschiktheid of gedrag, noch met de werking van de onderneming of afdeling.

o   Voor bedienden bestaat geen vergelijkbare regeling voor het misbruik van het ontslagrecht door werkgevers. Het wordt ook slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard en de schadevergoeding is meestal klein. Al zijn er regels waar de werknemer zich moet aan houden:

§  Werknemers niet discrimineren op basis van gezondheidstoestand (ziekte op zich mag dus geen reden voor ontslag zijn)

§  Niet onredelijk zijn

§  Niet willekeurig zijn

 

 1. Wat als je langdurig afwezig bent?

Herhaaldelijk of langdurig afwezig zijn, kan als ontslagreden gelden als het een negatief effect heeft voor het bedrijf. Als je lang ziek bent of een zwaar ongeval hebt gehad, kan de werkgever niet anders dan een vervanger zoeken. Let wel, voor een contract van bepaalde duur van minstens 3 maanden is het wel mogelijk ontslagen te worden voor langdurige ziekte (> 6 maanden).

 

 1. Wat als ik zwanger ben, kan ik dan ontslagen worden? 

In sommige situaties heb je als werknemer extra recht op bescherming. Die gevallen zijn voorzien in de wet. Niet alleen zwangere vrouwen, maar ook werknemers die gebruikmaken van hun recht op vaderschapsverlof, tijdkrediet, ouderschapsverlof, betaald educatief verlof of politiek verlof kunnen niet ontslagen worden om die redenen. Ook werknemers die een klacht hebben ingediend voor discriminatie genieten extra bescherming. In deze gevallen kan je alleen ontslagen worden als een werkgever een geldige reden tot ontslag heeft, dat los staat van de oorzaak van je bescherming. Vanaf het moment dat je werkgever hoort dat je zwanger bent, tot een maand nadat je terug aan de slag bent, kan de werkgever je niet ontslaan.  Als de werkgever niet in staat is om bewijs te leveren, dan moet hij bovenop de verbrekingsvergoeding een beschermingsvergoeding betalen. Meestal gaat het om zes maanden loon.

 

 Voorts zijn nog beschermd:

 • Werknemers met een militaire verplichting mogen alleen ontslagen worden om redenen die niets te maken heeft met hun militaire verplichting. 
 • Leden van de ondernemingsraad en van het comité voor preventie en bescherming kunnen alleen ontslagen worden om economische, technische of dringende redenen.
 • Vakbondsafgevaardigden mogen niet de laan uitgestuurd worden om redenen die te maken hebben met hun functie bij de vakbond
 • Alle arbeiders via de regeling van willekeurig ontslag: arbeiders mogen maar ontslagen worden om redenen die te maken hebben met hun functie binnen

 

 

Bekijk ook: