Wie heeft recht op outplacementbegeleiding?

Ik ben 47 jaar en zou eigenlijk graag op zoek gaan naar een totaal nieuwe job, liefst in een andere sector. Zijn er mogelijkheden om dit begeleid te doen?
In een recente wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheid van de werknemers werd geruisloos een recht ingebouwd op outplacement.

Het betreft hier allerlei diensten die verstrekt worden door een outplacementbureau met als doel een al dan niet ontslagen werknemer zelf in staat te stellen om een nieuwe beroepsbezigheid te vinden. Dit omvat onder meer:

 

 • - psychologische begeleiding,
 • - professioneel opmaken van curriculum vitae,
 • - actieve voorbereiding op sollicitatiegesprekken
 • - bijstand bij onderhandelingen van het nieuwe contract,
 • - logistieke en administratieve steun
 • - ...

 

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor outplacementbegeleiding:

 1. verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
 2. leeftijd van 45 jaar hebben bereikt op het moment waarop het ontslag is gegeven
 3. minstens één jaar ononderbroken anciënniteit bezitten binnen de onderneming
 4. niet ontslagen zijn om dringende redenen of met het oog op brugpensioen
 5. niet in de voorwaarden zijn om rustpensioen aan te vragen.

Duur en statuut

De duur van de outplacement-begeleiding alsmede het statuut van de werknemer tijdens de duur van deze begeleiding zullen worden vastgesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is tot op heden nog niet afgesloten.

Het zal de werkgever zijn, die zal moeten instaan voor definanciering van de outplacementbegeleiding.

Een werkgever die de verplichtingen inzake outplacement voor zijn oudere werknemers miskent zal een bijdrage moeten betalen aan een op te richten Fonds voor outplacement bij het ministerie van Tewerkstelling en arbeid.

Het bedrag van deze boete zal bepaald worden bij collectieve arbeidsovereenkomst, maar mag in elk geval niet lager zijn dan de kost van de outplacementbegeleiding die de werknemer niet heeft genoten, verhoogd met een extra bedrag. Dit geld zal dan terugvloeien naar de individuele werknemer wiens recht op outplacementbegeleiding werd miskend.

De bepalingen inzake outplacement zijn in werkinggetreden op 15 september 2001, maar de facto nog niet uitvoerbaar gezien tot op heden de praktische uitvoeringsmaatregelen nog niet zijn vastgelegd. Dit zal wellicht niet langer meer op zich laten wachten.

 
met dank aan Filip Tilleman - Advocaat Tilleman van Hoogenbemt