Welke soorten ontslag bestaan er?

Een ontslag is niet altijd een donderslag bij heldere hemel. Het kan bijvoorbeeld ook het resultaat zijn van een onderling akkoord met je baas. In dat geval was je er waarschijnlijk al op voorbereid. Sta je echter op straat door overmacht of economische redenen, dan is dat voor jou een heel ander verhaal. We geven een overzicht.

Inhoud:

 1. Algemene ontslagvormen
 2. Ontslag om dringende reden
 3. Collectief ontslag
 4. Het faillissement

 

Hieronder sommen we de meest voorkomende vormen van ontslag of beëindiging van een contract op. Niet in alle gevallen is het de beslissing van de werkgever om iemand de laan uit te sturen.

 

 1. Akkoord van beide partijen

Zowel de werknemer als de werkgever kunnen op elk moment in onderling overleg een einde maken aan de arbeidsovereenkomst. Ze moeten dit akkoord ook op papier zetten. Doe je dit, dan heb je als werknemer geen recht op een werkloosheidsuitkering. Je hebt immers ingestemd met je ontslag. Stoppen in onderling akkoord kan alleen nuttig zijn als je onmiddellijk een andere job hebt. Het voordeel van akkoord in onderling overleg is dat je geen opzegtermijn moet presteren.

 

 1. Afloop van contract

Een contract van bepaalde duur loopt maar voor een bepaalde periode. Je weet dus bij aanvang van je job wat je laatste werkdag zal zijn. Met een contract van bepaalde duur is het wel moeilijker om zowel ontslag te nemen als te krijgen. Wie het contract van bepaalde duur verbreekt, moet de andere partij een hoge vergoeding betalen. Die som komt overeen met het loon dat je normaal zou verdienen tot het einde van de overeenkomst. Alleen als je samen met je werkgever voor de eerste helft van het eind van je contract beslist om er een punt achter te zetten, hangen er geen consequenties aan vast.

 

 1. Werk is voltooid

Heb je met je werkgever een overeenkomst voor een duidelijk omschreven opdracht, dan eindigt je job automatisch wanneer het werk is voltooid. Je kan dit soort overeenkomst maar één keer aangaan met je werkgever. Gebeurt het toch, dan moeten beide partijen een contract van onbepaalde duur aangaan. Als de werkgever de overeenkomst toch vroegtijdig wil stopzetten, dan kan dat alleen door  een verbrekingsvergoeding te betalen.

 

 1. Overlijden

Wanneer de werkgever overlijdt, stopt het arbeidscontract niet noodzakelijk. Alleen als het overlijden het einde van de job betekent, waarvoor het contract werd opgesteld of als het ging om persoonlijke medewerking, stopt je job. In zulke gevallen is het aan de rechter om te oordelen wat er te gebeuren staat.

 

 1. Overmacht

Als het arbeidscontract stopt door overmacht, dan komt dat door een gebeurtenis die niet de schuld is van de werkgever noch van de werknemer. Het gaat om een gebeurtenis die buiten de normale verwachtingen valt en onoverkomelijk is om de job verder te zetten.

Voorbeeld: de definitieve en blijvende arbeidsongeschiktheid van een werknemer.

 

 1. Ontbindende voorwaarde

Een ontbindende voorwaarde is een toekomstige maar onzekere gebeurtenis. Om welke voorwaarde het precies gaat, moet worden vastgelegd in het contract. Bepaalde gebeurtenissen mogen niet als ontbindende voorwaarde gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld zwangerschap of huwelijk. Als je bijvoorbeeld een zieke werknemer vervangt en die persoon komt terug, kan je je ontslag krijgen voor een ontbindende voorwaarde.

 

 1. Gerechtelijk ontbinden

Wanneer de ene partij de andere tekort doet in het uitvoeren van de overeenkomst, kan de benadeelde het gerecht inschakelen. Als de rechter beslist dat er sprake is van een ernstige tekortkoming, dan kan hij de arbeidsovereenkomst ontbinden.

 

Voorbeeld: als de werkgever je functie ingrijpend verandert of als een werknemer de verplichtingen van zijn functie niet heeft nageleefd.

 

Zowel werkgever als werknemer kunnen op elk moment een einde maken aan de arbeidsovereenkomst om een dringende reden. Dat wil wel zeggen dat het contract onmiddellijk eindigt, zonder opzegtermijn of opzegvergoeding. Bovendien heeft de werknemer niet direct recht op een werkloosheidsuitkering. Het ontslag moet binnen de drie dagen ingediend zijn.

 

 1. Wat is een dringende reden?

Een dringende reden is een ernstige tekortkoming, die de professionele samenwerking tussen werkgever en -nemer definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt. Wat die ernstige tekortkoming is, wordt wel niet omschreven in de wet. Daarom is het de arbeidsrechtbank die moet oordelen over de ernst van de fout en of die de professionele samenwerking tussen werkgever en -nemer definitief onmogelijk maakt. Alles hangt af van de concrete situatie, maar op basis van een aantal gelijkaardige gevallen, kunnen we alvast een paar voorbeelden geven.

o   Dronkenschap: herhaaldelijk dronken zijn op het werk is een dringende reden. Denk in ernstige gevallen bijvoorbeeld aan een dronken vrachtwagenchauffeur bijvoorbeeld die een ongeluk veroorzaakt.

o   Schending van het beroepsgeheim: vertrouwelijke gegevens doorgeven of een bedrijfsgeheim weggeven.

o   Het bewust niet naleven van de veiligheidsvoorschriften waardoor je jezelf en de veiligheid van je collega’s in het gedrang brengt.

o   Geregeld werk weigeren is een grond voor ontslag om dringende reden.

o   Geweld plegen ten opzichte van je collega’s, klanten of werkgever.

 

 1. Van toepassing op alle soorten overeenkomsten

Of het nu gaat om een contract van onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervangingsovereenkomst of stage, je kan altijd ontslagen worden of ontslag nemen voor een dwingende reden.

 

Opmerkelijk is dat niet alleen de werkgever een werknemer kan ontslaan om dringende reden, maar dat ook de werknemer zelf zijn ontslag kan geven omwille van een dringende reden. Stel dat je werkgever fraude pleegt, dan kan jij ontslag nemen omdat je werkgever een ernstige tekortkoming vertoont. Je wacht best niet te lang vooraleer je je ontslag indient. Als je in dienst blijft, dan zou men daaruit kunnen afleiden dat er geen dringende reden bestaat. Hou er bovendien rekening mee dat wie ontslag neemt omwille van een dwingende reden, daar bewijs van moet leveren.

Wie collectief ontslag krijgt, mag alvast gerust zijn dat de reden van het ontslag niet bij zichzelf ligt. Het moet gaan om oorzaken die inherent zijn aan de onderneming zoals bijvoorbeeld economische en technische redenen. Om over een collectief  ontslag te kunnen spreken, moeten afhankelijk van de grootte van het bedrijf een aantal werknemers ongeveer tegelijkertijd ontslagen worden.

 1. Hoeveel werknemers moeten ontslaan zijn om te kunnen spreken van een collectief ontslag?

Over een periode van 60 dagen moeten ten minste het volgend aantal werknemers ontslagen zijn:

 

Aantal ontslagen werknemers

Tewerkgestelde werknemers (in het kalenderjaar voorafgaand aan het ontslag)

Minstens 10

21 tot 99

Minstens 10 %

100 tot 299

Minstens  30

Minstens 300

In een bedrijf kan er pas sprake zijn van een collectief ontslag wanneer in het kalenderjaar voorafgaand aan het collectief ontslag gemiddeld meer dan 20 werknemers tewerkgesteld waren.

 

 1. Hoe moet een werkgever zijn personeel inlichten?

De werknemer moet een heel strikte procedure naleven wanneer hij werknemers collectief wil ontslaan. In de eerste plaats is hij verplicht om de werknemersvertegenwoordiger hierover te informeren en raadplegen via een schriftelijk verslag. De bedoeling van de raadpleging is:

 • Onderzoeken of het collectief ontslag voorkomen kan worden
 • Onderzoeken of het mogelijk is de gevolgen te verzachten door bepaalde begeleidingsmaatregelen te nemen

 

De verdere procedure verloopt als volgt:

 • Samen met de schriftelijke mededeling moet de werkgever de werknemersvertegenwoordigers ook een schriftelijk document aanreiken met alle nuttig gegevens zodat ze al hun opmerking en suggesties kunnen formuleren.
 • De werkgever geeft een kopie van deze schriftelijke mededeling aan de directeur van de VDAB
 • Daarop volgt een vergadering waarin de werkgever mondelinge toelichting geeft. Deze gang van zaken moet de werknemersafvaardiging in staat stellen opmerkingen en suggesties te formuleren.
 • De werkgever moet de werknemersafvaardiging raadplegen over de mogelijkheid om collectief ontslag te voorkomen of te verminderen en over de mogelijkheden om de gevolgen van de ontslagen te verzachten.
 • De werkgever bekijkt de voorstellen, bezwaren en vragen van de vergadering. Tijdens de vergadering moeten telkens notulen opgesteld worden die alle partijen ondertekenen.
 • Met een aangetekende brief moet de werkgever zijn voornemens overbrengen aan de VDAB en tegelijk het afschrift doorsturen naar de directeur van de VDAB
 • De werkgever moet zijn besluit aanplakken in het bedrijf, verzenden naar de werknemersvertegenwoordigers, een aangetekende brief bezorgen aan de werknemers, en zijn intenties overmaken aan de minister van Werk.
 • Binnen de 30 dagen nadat de regionale directeur van de VDAB op de hoogte is gesteld, kunnen de werknemersvertegenwoordigers bezwaren indienen.
 • Als de werkgever deze raadplegings- en informatieprocedure niet volgt, kan hij strafrechtelijke of administratieve sancties oplopen. Daarnaast kan de werkgever niet genieten van een aantal voordelen zoals de versoepelde brugpensioenvoorwaarden of de mogelijkheid om de opzegvergoeding maandelijks te betalen.

 

 1. Vanaf wanneer mogen er ontslagen volgen ?

De eerste 30 dagen nadat de werkgever de VDAB ingelicht heeft, mag hij niemand ontslaan. Die termijn kan verkort of verlengd worden, bijvoorbeeld als de procedure niet nageleefd wordt of als de directeur van de VDAB vindt dat de ondernemingsraad te weinig werd geraadpleegd. Tijdens die periode heeft de werkgever tijd om met de werknemersvertegenwoordigers te onderhandelen over begeleidingsmaatregelen voor het collectief ontslag.

 

 1. Wat als je niet akkoord gaat met hoe de procedure verliep ?

Werknemers kunnen collectief bezwaar indienen vanaf de dag dat het besluit aangeplakt werd in het bedrijf. Als er collectief bezwaar wordt ingediend, moet de werkgever bewijzen dat hij de procedure correct heeft gevolgd. Maar je kan ook individueel aanvechten dat je niet akkoord gaat met de procedure, 30 dagen na je ontslag of vanaf de dag dat je weet dat het over een collectief ontslag gaat. Je kan dit wel enkel doen als de werknemersvertegenwoordiging collectief bezwaar aangetekend heeft.

 

 1. Wat is een tewerkstellingscel ?

Een tewerkstellingscel moet ontslagen werknemers opvangen en begeleiden om een nieuwe job te vinden. Een bedrijf kan zelf een tewerkstellingscel oprichten of een van de 15 permanente cellen van de VDAB raadplegen. Alle bedrijven met meer dan  20 werknemers zijn verplicht om een tewerkstellingscel op te richten. Bij collectief ontslag moet zo’n cel actief zijn gedurende 6 maanden voor werknemers die minstens 45 jaar zijn en 3 maanden voor werknemers die nog geen 45 jaar zijn.

Concreet zijn de volgende maatregelen van toepassing:

 • Alle ontslagen werknemers moeten zich bij de tewerkstellingscel inschrijven en actief meewerken aan het aanbod
 • De werkgever moet de werknemers die 1 jaar anciënniteit hebben, een inschakelingsvergoeding betalen voor een periode van 6 maanden (werknemers die ouder zijn dan 45 jaar)  of voor 3 maanden (voor werknemers onder 45 jaar).
 • Alle werknemers (ook zij die nog geen 45 jaar zijn) hebben recht op een outplacementaanbod.
 • Tijdelijke werknemers en interims kunnen zich ook inschrijven bij de tewerkstellingscel als hun contract niet verlengd wordt door herstructurering. Ze moeten wel minstens 1 jaar anciënniteit hebben opgebouwd in het bedrijf.

 

 1. Welke vergoeding krijg je in geval van collectief ontslag?

De werkgever is verplicht een bijzondere vergoeding te betalen in geval van collectief ontslag. Het maakt niet of je van een werkloosheidsuitkering geniet of een nieuwe job hebt. Hoeveel je krijgt hangt af van je werkloosheidsuitkering. Je krijgt de vergoeding gedurende 4 maanden en het start op het moment dat je je contract stopt.

 

 1. Wie heeft recht op een inschakelingsvergoeding?

Wie ingeschreven is in de tewerkstellingscel, heeft recht op een inschakelingsvergoeding. Die vergoeding staat eigenlijk zo goed als gelijk aan het normale loon en de voordelen die daarbij hoorden zoals beschreven in het contract. Afhankelijk van je leeftijd (boven of onder 45 jaar) wordt de vergoeding 3 (<45 jaar) tot 6 maanden (>45 jaar) uitbetaald. Wie een inschakelingsvergoeding krijgt, mag niet meer werken tijden de opzegtermijn.

 

Als een bedrijf niet meer in staat is zijn financiële verplichtingen te vervullen, kan het in faling gaan. Jaarlijks gaan er gemiddeld zo’n 5000 bedrijven failliet. Een faillissement van het bedrijf waarvoor je werkt, wordt altijd uitgesproken door de Rechtbank van Koophandel. Maar wat gebeurt er met jou als het bedrijf waarvoor je werkt over de kop gaat?

 

 1. Aanstelling curator

De Rechtbank van Koophandel, die het faillissement uitspreekt, stelt een curator aan. Die zal optreden in de plaats van de failliet verklaarde, hij beheert de gang van zaken na de faling en behartigt de belangen van de schuldeisers. Als je nog in dienst bent op het ogenblik dat je werkgever failliet wordt verklaard, dan zal de curator beslissen of je nog in dienst blijft. Soms zijn er immers nog een aantal personeelsleden nodig om bepaalde zaken af te ronden, zoals de afhandeling van de lopende bestellingen. Maar meestal beslist de curator om het overgrote deel van de werknemers onmiddellijk te ontslaan.

 

 1. De verbrekingsvergoeding

Net als bij collectief ontslag, is je werkgever je een verbrekingsvergoeding verschuldigd. Deze wordt op dezelfde manier berekend als bij een ontslag buiten het kader van een faillissement, maar wordt niet direct uitbetaald.

 

 1. Wat met vakantiegeld, een sluitingsvergoeding of loonachterstand?

Als (ex)- werknemer ben je schuldeiser van het failliete bedrijf, net zoals de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de fiscus, onbetaalde leveranciers enzovoort. Heb je nog recht op loon of andere zaken - zoals bijvoorbeeld een gedeeltelijke eindejaarspremie, vakantiegeld of een sluitingsvergoeding -, dan kan dit bij jouw aandeel worden gevoegd. De curator stuurt je documenten op die je nauwkeurig moet invullen opdat je schuldvordering aanvaard wordt. Als het saldo van het bedrijf ontoereikend blijkt te zijn om je te betalen, zijn er wettelijke regels die bepalen wie eerst betaald wordt. Werknemers zijn dan wel ‘bevoorrechte’ schuldeisers, maar banken bijvoorbeeld staan als eerste in rij. 

 

 1. Kan ik sneller mijn geld bekomen ?

Soms kan het heel lang duren vooraleer er geld voorhanden is om de gedeputeerde werknemers te vergoeden. Daarvoor is het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (FSO) in leven geroepen. Als werknemer kan je bij het FSO een aanvraag indienen om tussen te komen. Het Fonds kan immers al geld uitkeren voordat de faillissementsprocedure is afgehandeld.

 

 1. De sluitingsvergoeding

Naast de verbrekingsvergoeding, krijg je bij een faillissement ook een sluitingsvergoeding. Deze wordt berekend in functie van leeftijd en anciënniteit. Zo bedraagt de sluitingsvergoeding 153,80 euro per jaar anciënniteit die werknemers hebben in de onderneming. Om tegemoet te komen aan leeftijd (oudere werknemers vinden moeilijker werk), is er ook nog een vaste toeslag van 153,80 euro per leeftijdsjaar boven de 45 jaar voor de jaren dat  je in dienst was bij de onderneming. Als de werkgever de sluitingsvergoeding niet betaald, zal het Sluitingsfonds de vergoeding uitkeren.

 

Bekijk ook: