Wat is ontslag om dringende reden?

"Mijn werkgever dreigt ermee mij te ontslaan om dringende reden. Kan dat zomaar? En wat is dat eigenlijk juist?"
Het advies van SD Worx

Zowel werkgever als werknemer kunnen op elk moment een einde maken aan de arbeidsovereenkomst om een dringende reden. Hierdoor eindigt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk, zonder prestatie van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een verbrekingsvergoeding.

Ook tijdens proefperiode

Ontslag om dringende reden kan worden toegepast voor elke soort van arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervangingsovereenkomst, stage, ... zelfs tijdens de proefperiode.

Opmerkelijk is dat niet enkel de werkgever een werknemer kan ontslaan om dringende reden, maar dat ook de werknemer zelf zijn ontslag kan geven omwille van een dringende reden in hoofde van de werkgever.

Wat is een dringende reden?

Een dringende reden is 'een ernstige tekortkoming, die de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt.'

In de wet vindt men geen opsomming van ernstige tekortkomingen. Het begrip is dan ook moeilijk te omschrijven. Daarom wordt de beoordeling van de ernst van de fout overgelaten aan de arbeidsrechtbank, die op onaantastbare wijze oordeelt of de tekortkoming de professionele samenwerking tussen werkgever en werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Vooraleer te beslissen of bepaalde omstandigheden een dringende reden zijn, kan men best de rechtspraak analyseren om gelijkaardige gevallen te vinden, gezien de grote appreciatievrijheid van de feitenrechter. Alles hangt af van de concrete situatie en de bewijzen die de werkgever in handen heeft.

Voorbeelden

  • Dronkenschap: Herhaalde dronkenschap op het werk is een dringende reden. Een dronken vrachtwagenbestuurder die tijdens de uitoefening van zijn job een ongeluk veroorzaakt, kan ontslagen worden om dringende reden.
  • Schending van beroepsgeheim: Vertrouwelijke gegevens waarover de onderneming beschikt gaan rondvertellen of het fabricagegeheim blootleggen is voldoende als dringende reden.
  • Veiligheidsvoorschriften: Het bewust niet naleven van de veiligheidsvoorschriften, waardoor de veiligheid van andere werknemers in het gedrang kan komen rechtvaardigt een ontslag om dringende reden.
  • Werkweigering: Geregelde werkweigeringen zijn een grond voor ontslag om dringende reden.

Meer lezen over ontslag? Neem een kijkje in ons dossier.

I.s.m. SD Worx