Wat gebeurt er met mijn verlof, groeps- en hospitalisatieverzekering als ik van werk verander?

"Wat zijn mijn rechten op het vlak van vakantie, groeps- en hospitalisatieverzekering als ik uit dienst ga bij mijn huidige werkgever?"
Het antwoord van Kristiaan Andries, SD Worx

Vakantie

Wanneer een bediende uit dienst gaat en het vakantiegeld nog niet volledig betaald is, dan moet de werkgever het vakantiegeld betalen op het moment dat de werknemer de onderneming verlaat.

De afrekening bestaat uit twee delen: het saldo vakantiegeld en het vervroegd vakantiegeld.

Vervroegd vakantiegeld

In het jaar waarin de bediende uit dienst gaat, heeft hij reeds prestaties geleverd. Dus heeft hij vakantierechten opgebouwd. Hij kan het volgende jaar vakantiedagen opnemen. Hij heeft recht op enkelvoudig en dubbel vakantiegeld.

Omdat het vakantiegeld moet worden betaald door de werkgever bij wie de bediende de vakantierechten heeft opgebouwd, moet de werkgever dit vakantiegeld betalen. Men noemt het daarom vervroegd vakantiegeld.

Saldo vakantiegeld

Wanneer de bediende prestaties levert in het vakantiedienstjaar, heeft hij recht op vakantiegeld in het vakantiejaar.

Wanneer de bediende uit dienst gaat en hij heeft al zijn vakantiedagen nog niet opgenomen, dan heeft hij ook de volledige som enkelvoudig vakantiegeld nog niet gekregen. Het is mogelijk dat de bediende het dubbel vakantiegeld ook nog niet ontvangen heeft.

De werkgever moet het saldo vakantiegeld betalen waarop de werknemer recht heeft in gevolge de prestaties geleverd in het vakantiedienstjaar.

Arbeiders krijgen geen vakantiegeld uit dienst. Hun vakantiegeld blijft op het normale tijdstip betaalt door de vakantiekas of fonds.

Opmerking! Bovenstaande regeling geldt enkel voor wettelijke vakantie. Voor anciënniteitsdagen, ADV-dagen, … moet je naar de rechtsbron of het reglement onderzoeken die deze rechten toekent.

Groepsverzekering

Geen uitkering

Voor de leeftijd van 60 jaar kan men nooit de uitkering krijgen van de groepsverzekering. De opgebouwde reserves kan men bij de verzekeringsmaatschappij van de ex-werkgever laten of overdragen naar een nieuwe werkgever als deze werkgever ook een groepsverzekering heeft.

Individuele verderzetting

Werknemers kunnen, na hun uittreding onder bepaalde voorwaarden hun aanvullend pensioen verder opbouwen. Dit gebeurt via de zogenaamde individuele voortzetting van collectieve plannen. In dit geval kan de werknemer van zijn nieuwe werkgever eisen dat deze bijdragen van zijn loon inhoudt en die doorstort aan de pensioeninstelling die de werknemer daartoe heeft aangeduid. De kost van deze financiering wordt volledig door de werknemer gedragen.

Deze mogelijkheid tot voortzetting van de financiering bestaat alleen in het geval waar de werknemer een arbeidsovereenkomst sluit met een nieuwe werkgever bij wie voor deze werknemer geen aanvullend (sector- of ondernemings-) pensioenplan bestaat en hij minstens 42 maanden aangesloten geweest is bij het pensioenplan van zijn voormalige werkgever.

Deze premies  leveren een belastingvermindering op van 30%. De premies worden wel begrensd tot 2.280 euro voor inkomstenjaar 2014.

Hospitalisatieverzekering

De dekking van je verzekering stopt als je uiit dienst treedt, maar kan onder bepaalde voorwaarde individueel verdergezet worden. Voorwaarde is wel dat de verzekerde gedurende twee ononderbroken jaren voorafgaand aan het verlies van de verzekering aangesloten is geweest.