Wat als ik mijn ontslag krijg tijdens mijn proefperiode?

"Ik werk sinds kort bij een privé-bedrijf. Eind juni loopt mijn proefperiode af. Wat gebeurt er als ik mijn opzeg krijg in de laatste week van mijn proefperiode? Is de opzegtermijn dan 1 week (opzeg gegeven tijdens proefperiode) of 3 maanden (te presteren opzegtermijn valt buiten proefperiode)?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Tijdens de proefperiode geldt een opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen (tenzij tijdens de minimumduur van meestal één maand, dan is geen opzegging mogelijk). Alleen moet de opzeggingstermijn eindigen binnen de duur van de proefperiode. Met andere woorden, de laatste dag van de opzegperiode moet uiterlijk samenvallen met de laatste dag van de proefperiode.

Is dit niet het geval, dan zal je werkgever de arbeidsovereenkomst verbreken.

"Verbreking" is de eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst (door werkgever of werknemer), zonder naleving van de wettelijke regels inzake ontslag. De overeenkomst eindigt dan onmiddellijk. De verbrekende partij, in dit geval je werkgever, betaalt dan wel een verbrekingsvergoeding.

De detailberekening van deze vergoeding zou ons te ver leiden (we hebben ook niet alle gegevens, zoals bijvoorbeeld het salaris), maar is in regel gelijk aan het loon en de voordelen overeenstemmend met de duur van de opzeggingstermijn (7 dagen) of het resterende deel van die termijn, dat buiten de proefperiode valt.

Let op! indien de arbeidsovereenkomst is aangevangen vanaf 1 januari 2012 moet de nieuwe dagloonformule toegepast worden:

(Lopend maandloon + voordelen krachtens overeenkomst) x 3

91 kalenderdagen

De verbrekingsvergoeding is dan gelijk aan het bekomen dagloon maal de opzeggingstermijn.

Let op, elke schorsing van de arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode schorst de proefperiode met een periode gelijk aan de duur van de schorsing, zonder enige beperking. Ben je dus 10 dagen ziek geweest tijdens de proefperiode, dan wordt de proefperiode ook met 10 dagen verlengd. Hou hier rekening mee, misschien is 30 juni helemaal niet de laatste dag van je proefperiode.

Conclusie

De normale opzeggingstermijn in de proefperiode is 7 kalenderdagen. Als de laatste dag van de opzeggingstermijn echter buiten de proefperiode valt, dan moet de werkgever verbreken en je een verbrekingsvergoeding betalen.

I.s.m. SD Worx