Uitzendarbeid / Wanneer doet men een beroep op uitzendkrachten?


Welk soort arbeid mag je als uitzendkracht bij een gebruiker (derde) verrichten? Alleen "tijdelijke arbeid" is toegelaten.

In geval van staking of lock-out bij de gebruiker mag een uitzendbureau daar geen uitzendkrachten inschakelen. In de sectoren van verhuisondernemingen en de meubelbewaring is uitzendarbeid bovendien helemaal verboden, ook voor de gevallen van tijdelijke arbeid waarvoor normaal wel toelating verleend wordt.

Enkel in drie gevallen is uitzendarbeid toegestaan. Wij beschrijven in het kort de drie situaties wanneer jij als interimair mag werken:

Situatie 1: De vervanging van een vaste werknemer bij de gebruiker

Onder vervanging van een vaste werknemer verstaan we de tijdelijke vervanging van een werknemer :

 1. wiens arbeidsovereenkomst is geschorst;
 2. wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd;
 3. die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van ..de regeling inzake beroepsloopbaanonderbreking, voor zover de wijziging van de arbeidsvoorwaarden niet voor onbepaalde tijd werd gesloten.

In deze drie gevallen behoort de uitzendkracht tot dezelfde beroepscategorie (arbeider of bediende) als de vaste werknemer. Met 'vaste werknemers' worden alle werknemers bedoeld die bij de gebruiker in dienst zijn, ongeacht de juridische aard van hun overeenkomst (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, voor bepaalde duur, voor een duidelijk omschreven werk, tijdens de proefperiode, werknemers in opzeg, …).

1.Vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst

Aanvaardbare redenen van schorsing: ziekte, ongeval, zwangerschap, bevalling, jaarlijkse vakantie, overmacht, onderling akkoord, educatief verlof, politiek verlof, syndicaal verlof, tijdelijke overmacht, profylactisch verlof, volledig tijdskrediet, …

Let op :

Een vaste werknemer kan niet vervangen worden als zijn arbeidsovereenkomst geschorst is bij gebrek aan werk wegens economische redenen of bij slechte weersomstandigheden.

De wetgeving bepaalt in principe geen maximumduur voor de vervanging. De vaste werknemer kan dus door een uitzendkracht worden vervangen, ongeacht de duur van de schorsing van de arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld een langdurige ziekte.

2.Vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd

De wetgeving bepaalt de door de gebruiker na te leven procedure in geval van vervanging van een vaste werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. Wij gaan hier niet verder op in.

Je moet enkel weten dat de maximale vervangingsduur tot 12 maanden beperkt is en die termijn gaat in bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

3.Vervanging van een vaste werknemer die zijn arbeidsprestaties tijdelijk verminderd heeft in het kader van loopbaanonderbreking (oud systeem)

Een uitzendkracht kan ook een werknemer vervangen die zijn arbeidsprestaties in het kader van het oude systeem van loopbaanonderbreking verminderd heeft (met 1/5, ¼, 1/3 of ½ van een voltijdse arbeidsregeling). Die deeltijdse loopbaanonderbreking mag evenwel niet voor onbepaalde tijdovereengekomen zijn.

Bij de invoering van tijdskrediet (sinds 1 januari 2002) is de vervangingsplicht weggevallen. Elke afwezige werknemer mag daarentegen, ongeacht de duur van diens tijdskrediet, vervangen worden door uitzendarbeid.

Situatie 2: Tijdelijke vermeerdering van werk

 

Dit is het werk bovenop de normale activiteit van de onderneming, bijvoorbeeld in geval van seizoensgebonden activiteiten die als dusdanig tijdelijk zijn. Deze activiteiten mogen gewoon zijn, maar moeten wel tijdelijk blijven. Voorbeeld: een bedrijf dat chocolade-eieren fabriceert tijdens de paasperiode.

De reglementering geeft wel geen definitie of omschrijving van het begrip "tijdelijke vermeerdering van werk". Dit betekent dat de gebruiker (samen met de syndicale afvaardiging) in feite zal moeten bepalen wanneer er sprake is van een tijdelijke vermeerdering van werk en hoe lang deze vermeerdering duurt.

Situatie 3: Uitzonderlijk werk

De wetgeving geeft een limitatieve opsomming van activiteiten die als uitzonderlijk beschouwd worden.

 1. de werkzaamheden in verband met de voorbereiding, de werking en de voltooiing van jaarbeurzen, salons, congressen, studiedagen, seminaries, openbare manifestaties, stoeten, tentoonstellingen, recepties, marktstudies, enquêtes, verkiezingen, sociale promoties, vertaling, verhuizingen;
 2. het lossen van vrachtwagens;
 3. secretariaatswerk voor rijke zakenlui die tijdelijk in België verblijven;
 4. werkzaamheden voor ambassades, consulaten en internationale organen;
 5. werkzaamheden met het oog op de korstondige uitvoering van gespecialiseerde opdrachten die een bijzondere beroepsbekwaamheid vereisen;
 6. werkzaamheden waarvoor een onderneming bij het instellen van nieuwe functies of in afwachting van een indienstneming geen werknemers op de arbeidsmarkt heeft kunnen vinden;
 7. toegelaten overwerk om het hoofd te bieden aan een voorgekomen of dreigend ongeval, in geval van dringende arbeid aan machines of materieel of arbeid die door een onvoorziene noodzakelijkheid vereist is;
 8. de werken van inventarissen en balansen.

Als de gebruiker dergelijke activiteiten verricht, mag jij aan de slag als uitzendkracht.

Deze activiteiten mogen in principe de termijn van 3 maanden niet overschrijden. Voor een aantal activiteiten wordt wel een langere periode voorzien.