Uitzendarbeid / Loon- en arbeidsvoorwaarden

Kort gezegd hebben uitzendkrachten recht op dezelfde lonen en arbeidsduur en hetzelfde beschermingsniveau inzake veiligheid en gezondheid op het werk als de vaste werknemersvan de gebruiker.


Recht op loon

Je hebt recht op een loon dat niet lager mag zijn dan het loon dat je zou verdienen als je in dezelfde functie door de gebruiker in dienst zou genomen zijn.

Met andere woorden, je moet het baremaloon krijgen dat voor die functie voorzien is in de sector of bij de gebruiker. Hierbij moet dus rekening gehouden worden met je leeftijd, kwalificatie en scholing, anciënniteitsopbouw,…

Recht op maaltijdcheques

Je hebt recht op maaltijdcheques als die bij de gebruiker toegekend worden aan de vaste werknemers en dit onder dezelfde voorwaarden.

Deze maaltijdcheques moeten dan door het uitzendbureau uitgereikt worden.


Recht op eindejaarspremie

Het Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten betaalt de eindejaarspremie.

Waarom valt de premie ten laste van het Fonds? De toekenning van een eindejaarspremie is vaak in functie van een minimale anciënniteit in de onderneming en/of de sector. De meeste uitzendkrachten zouden niet voldoen aan de toekenningsvoorwaarden voor de eindejaarspremie van de gebruiker. Daarom wordt de premie door het Sociaal Fonds uitbetaald.

De bruto-eindejaarspremie bedraagt 8,22 % van het loonvan de referteperiode (1 april - 31 maart) en wordt in de loop van de maand december uitbetaald. Als voorwaarde geldt wel dat de uitzendkracht tijdens deze referteperiode minstens 65 RSZ-dagen telt (in het stelsel van de 5-daagse werkweek).

Arbeidsduur

De gebruiker is verantwoordelijk voor de toepassing van de arbeidsreglementering op de uitzendkrachten, gedurende de periode dat deze laatste ter beschikking wordt gesteld van de gebruiker.

Het betekent concreet dat de uitzendkracht de arbeidsduur moet naleven die van toepassing is in de onderneming van de gebruiker.

Indien de uitzendkracht overuren presteert, moeten zij wel toegelaten zijn, en dan heeft hij recht op een overloontoeslag ten laste van zijn werkgever, namelijk het uitzendbureau.


Recht op feestdagen

Je hebt recht op de feestdagen die gelden in de onderneming van de gebruiker.

Op een feestdag zal de gebruiker de uitzendkracht niet mogen tewerkstellen en het uitzendbureau zal het loon voor die feestdag moeten betalen.

Recht op zondagsrust

De uitzendkracht moet de bepalingen inzake zondagsrust naleven die gelden voor de gebruiker.

Wanneer de gebruiker zondagsarbeid mag laten presteren (bijvoorbeeld in de distributiesector), dan geldt dit ook voor de uitzendkracht.

Arbeidsbescherming

De beschermingsmaatregelen voor werkneemsters en jeugdige werknemers gelden ook voor de uitzendkrachten. Zo zal bijvoorbeeld een zwangere uitzendkracht bij de gebruiker geen arbeid mogen verrichten die gevaarlijk is voor haar gezondheid, of voor die van haar kind, onder andere wegens de bijzondere omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht en die eigen zijn aan de onderneming.

De uitzendkrachten dienen over dezelfde werkkleding en de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen te beschikken als de andere (vaste) werknemers die aan dezelfde gevaren zijn blootgesteld. Met andere woorden, de uitzendkrachten moeten hetzelfde niveau van bescherming kunnen genieten als de andere werknemers van de gebruiker. De verantwoordelijkheid voor het leveren en onderhouden van dergelijke beschermingsmiddelen ligt bij de gebruiker. 

Sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing

a. Sociale zekerheid

Voor de sociale zekerheid worden de uitzendkrachten als"gewone" werknemers beschouwd. Zij zijn aan alle takken van de sociale zekerheid onderworpen, namelijk pensioen, ziekteverzekering, werkloosheid, kinderbijslag, arbeidsongevallen, jaarlijkse vakantie en beroepsziekten.

Zij zijn tegen al deze risico's gedekt en de gewone basispercentages inzake sociale zekerheid zijn daarvoor verschuldigd.

VOORBEELDEN:

Arbeidsongevallen:

Een uitzendkracht is verzekerd voor arbeidsongevallen via de verzekering van het uitzendkantoor. Hij is zowel verzekerd voor arbeidsongevallen die zich voordoen bij de gebruiker, als op de weg van en naar de gebruiker.

Werkloosheid:

De uitzendkracht dient dezelfde voorwaarden te vervullen als een gewone werknemer om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen: hij moet onafhankelijk van zijn wil werkloos zijn geworden, hij moet een aantal arbeidsdagen kunnen bewijzen in een bepaalde referteperiode, hij dientbeschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt,…

Het uitzendkantoor moet uiterlijk de laatste arbeidsdag eenwerkloosheidsbewijs C4 overhandigen. Aangezien veel uitzendkrachten werken met opeenvolgende contracten van bepaalde duur die wekelijks zijn afgesloten, dient volgens de wet telkens na elke week een C4 te worden opgemaaktIn de praktijk is het weliswaar niet nodig C4's af te leveren gedurende een periode van doorlopende tewerkstelling, zelfs als het gaat om opeenvolgende contracten bij verschillende gebruikers. Indien er een onderbreking is tussen verschillende contracten, moet er uiteraard wel altijd een C4 worden afgeleverd.

b. Bedrijfsvoorheffing

Uitzendkrachten vallen onder een speciaal regime van bedrijfsvoorheffing. Het uitzendbureau moet een forfaitaire bedrijfsvoorheffing van 11,11 % op het loon inhouden.